Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori sudjeluje od 2009. godine kao promatrač u radu FIN-NET-a, a budući da su danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupile na snagu odredbe članka 21. do 24. Zakona o mirenju (NN 18/11) koje se odnose na mirenje u prekograničnim sporovima u građanskim i trgovačkim predmetima, Centar za mirenje pri HGK podnio je 26. svibnja 2014. godine zahtjev za članstvo koji je prihvaćen i od 11. srpnja je punopravni član.

FIN-NET (Financial Dispute Resolution Network) je mreža nacionalnih institucija za izvansudsko rješavanje sporova (ADR – Alternative Dispute Resolution) u zemljama Europskog gospodarskog prostora (članice Europske unije te Island, Lihtenštajn i Norveška) nadležnih za rješavanje sporova između potrošača i pružatelja financijskih usluga.

Europska komisija osnovala je 2001. godine FIN-NET radi omogućavanja što jednostavnijeg pristupa potrošača izvansudskim načinima rješavanja sporova u prekograničnim sporovima.

U slučaju spora između potrošača iz Hrvatske i davatelja financijskih usluga u zemlji Europskog gospodarskog prostora, potrošač bi trebao svoju žalbu prvo uputiti dotičnom inozemnom davatelju financijskih usluga. Ukoliko potrošač ne uspije riješiti spor direktno s inozemnim davateljem financijskih usluga, može se obratiti ili direktno instituciji za izvansudsko rješavanje sporova u zemlji davatelja financijskih usluga ili instituciji za izvansudsko rješavanje sporova u Hrvatskoj, koja je član FIN-NET mreže – konkretno Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Suradnja FIN-NET članova temelji se na Preporuci Europske komisije EZ 98/257/EZ od 30. ožujka 1998. godine o načelima primjenjivim na tijela nadležna za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova i Sporazumu o prekograničnoj izvansudskoj mreži za rješavanje pritužbi na usluge iz financijskog sektora na Europskom gospodarskom prostoru.

Članovi FIN-NET-a su također Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Švedska, Španjolska, Velika Britanija i Irska, a obuhvaćene su razne institucije kao što su centri za mirenje, instituti pravobraniteljstva (ombudsmani) u osiguranju, instituti zaštite potrošača u bankarstvu te generalno u financijskom sektoru.

http://ec.europa.eu/fin-net

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_hr

Ovdje možete pogledati promotivni video.