Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori notificiran je kao tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 11. svibnja 2017., temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Narodne novine, broj 121/2016) kojim je implementirana Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova te je uređena provedba Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova.

Odluka je objavljena dana 16. svibnja 2017. na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sukladno navedenoj Odluci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori  nadležan je za rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova između potrošača s boravištem u Europskoj uniji i trgovaca s boravištem u Republici Hrvatskoj.

Europska komisija registrirala je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, temeljem Odluke Ministarstva,  na svojoj mrežnoj stranici, na  Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova nastalih oko domaće i prekogranične kupnje putem interneta.

Centar je nadležan, na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, rješavati sporove iz sljedećih potrošačkih sektora:

• potrošačka roba 

• obrazovanje

• električna energija i voda

• financijske usluge

• opće potrošačke usluge

• usluge za slobodno vrijeme

• poštanske usluge i elektroničke komunikacije

• prijevozne usluge

• ostalo

 

Sukladno članku 9. stavcima 1. i 2. Zakona o alternativnom načinu rješavanja potrošačkih sporova, Centar može odbaciti prijedlog za pokretanje postupka u slijedećim slučajevima:

• potrošač nije pokušao stupiti u kontakt s trgovcem niti je prethodno tražio izravno rješavanje pritužbe s trgovcem putem pisanog prigovora

• razlozi podnošenja postupka su obijesni ili zlonamjerni

• spor već rješava ili je riješilo drugo tijelo za ARPS ili sud

• potrošač nije podnio prijedlog za pokretanje postupka u roku od jedne godine od dana podnošenja pisanog prigovora trgovcu

• rješavanje takve vrste spora bi dovelo u pitanje učinkovito djelovanje, cilj ili svrhu postupanja tijela za ARPS

• prijedlog za pokretanje postupka već je bio odbačen od strane drugog tijela za ARPS iz razloga navedenih u članku 9. stavku 1. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Prijedlog za pokretanje postupka može biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, a podnosi se neposredno, elektronski ili poštom. Postupak se može  provoditi na hrvatskom ili engleskom jeziku. Centar provodi postupak sukladno pravilima iz  Zakonu o mirenju (NN 18/2011) i Pravilnika o mirenju (NN 142/2011).

Prije pokretanja postupka pred Centrom potrošač mora pokušati riješiti spor izravno s trgovcem putem pisanog prigovora te dostaviti pisani prigovor. Prijedlog za pokretanje postupka pred Centrom se mora podnijeti u roku od godine dana otkad je podnesen pisani prigovor trgovcu. U suprotnom, Centar ima pravo odbaciti prijedlog.

Postupak pred Centrom je neobvezatan za potrošača i trgovca pa se stranke mogu svojom izjavom volje povući iz postupka. Nagodba zaključena u postupku mirenja stječe svojstvo ovršne isprave u skladu sa Zakonom o mirenju.

Troškovi su regulirani Odlukom o troškovima u postupcima mirenja (NN 142/2011) i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima mirenja (NN 67/2017)

Predviđeno prosječno trajanje postupka pred Centrom je 2 mjeseca. 

Mrežna stranica Europske komisije – ODR Platforma  sadrži podatke o svim nacionalnim notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Europskoj uniji.