Projekt: MELIA Observatory - Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy

Projekt MELIA Opservatorij - Opservatorij medijske pismenosti za aktivno građanstvo i održivu demokraciju 


Trajanje projekta
: 1. srpnja 2020. – 31. prosinca 2022. godine


Hrvatska gospodarska komora partner je na projektu MELIA Observatory  (puni naziv: Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy), koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, IPAII i ENI-UA sredstava u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav. Nositelj projekta je Fakulteta za uporabne družbene študije iz Slovenije, a na projektu uz HGK sudjeluje 14 partnera iz Slovenije, Mađarske, Češke, Njemačke, Rumunjske, Bugarske, Srbije, Crne Gore i Ukrajine te sedam pridruženih strateških partnera (ASP) iz Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Bosne i Hercegovine, Austrije i Hrvatske.

Glavni cilj projekta je uspostaviti opservatorij za medijsku pismenost, koji će poslužiti kao mehanizam za jačanje medijske pismenosti te posljedično građanskih kompetencija, s naglaskom na mlađu populaciju i osobe koje ih educiraju, što će pridonijeti razvoju održive demokracije u zemljama dunavske regije.

U mnogim zemljama Dunavske regije razvoj vještina medijske pismenosti i aktivnog građanstva znatno zaostaje za onim u razvijenijim zemljama zapadne i sjeverne Europe, što ima za posljedicu stagnaciju političke participacije i manjak povjerenja u glavne političke institucije u novim demokracijama, a osobito je zabrinjavajuća apatija i manjak interesa za politiku kod mlađe populacije. Posljednjih godina također smo svjedoci rasta populizma i autoritarnih tendencija, koji dovode do pogoršanja demokratskih standarda, a također i porasta negativnih fenomena kao što su govor mržnje i "lažne vijesti".

MELIA opservatorij će pružiti informacije o medijskom okruženju, alate za nadzor medijskih sadržaja i obrazovne materijale i alate za osposobljavanje u svrhu jačanja medijske pismenosti i posljedično građanskih vještina.

On će predstavljati transnacionalnu mrežu relevantnih dionika u području medija, obrazovanja i civilnog društva u cijelom Podunavlju. Okupit će institucije visokog obrazovanja, istraživačke institucije, medijske tvrtke, organizacije civilnog društva (koje se bave pitanjima mladih) i javne vlasti na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Specifični ciljevi projekta:

 • Transnacionalna obrazovna mreža za unapređenje građanskih kompetencija u dunavskoj regiji
 • Obrazovni programi i alati za poboljšanje vještina medijske pismenosti
 • Alati za audit medija

 Temeljne aktivnosti projekta su:

 • mapiranje prakse i širenje informacija,
 • razvoj sustava učenja,
 • dizajniranje platforme za internetsko osposobljavanje,
 • pilot testiranje i evaluacija rezultata,
 • izrada strateških dokumenata i smjernica za politiku

Projektni partneri:

 1. LP Fakulteta za uporabne družbene študije, Slovenija
 2. PP Universitatea Babeș-Bolyai, Rumunjska
 3. PP Edhance Plus o.p.s., Češka
 4. PP Сдружение „Изследователски център Регионално и Глобално Развитие“, Bugarska
 5. PP Visoko učilište Algebra, Hrvatska
 6. PP Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Mađarska
 7. PP Fakulteta za medije, Slovenija
 8. PP Metropolitní univerzita Praha. o.p.s., Češka
 9. PP Verein für sozialwissenschaftliche Beratung und Forschung e.V. (SoWiBeFo), Njemačka
 10. PP Asociația Centrul pentru Inovare Publică, Rumunjska
 11. PP Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska
 12. PP Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület, Mađarska
 13. PP Presscut d.o.o., Hrvatska
 14. PP Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
 15. PP Udruženje za kulturu, turizam i medije "Petrovaradin medija", Srbija
 16. PP Executive Committee of Uzhgorod City Council, Ukrajina
 17. AP Association Internationale pour l’Education aux Médias AISBL, Belgija
 18. AP The University of Sheffield, Velika Britanija                          
 19. AP Mediakasvatusseura ry, Finska
 20. AP Stadt Wien/EU-Förderagentur GmbH, Austrija                    
 21. AP Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Bosna i Hercegovina              
 22. AP Hrvatski Novinari i Publicisti (HNiP), Hrvatska
 23. AP Internacionalna poslovno-informaciona akademija, Bosna i Hercegovina

Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Poveznice na kanale projekta na društvenim mrežama: FacebookLinkedIn, Twitter 

 

Vijesti o projektu

 

____________________________________________________________________________________________ 

Project title: MELIA Observatory - Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy

Project duration: July 1, 2020 - December 31, 2022

The Croatian Chamber of Economy is a project partner in the MELIA Observatory project (full name: Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy), which is co-financed by the European Regional Development Fund, IPAII and ENI-UA funds within the Interreg Danube Transnational Programme. The Lead Beneficiary is the School of Advanced Social Studies from Slovenia, and besides the Croatian Chamber of Economy, there are 14 partners from Slovenia, Hungary, the Czech Republic, Germany, Romania, Bulgaria, Serbia, Montenegro and Ukraine, and 7 associated strategic partners (ASP) from Belgium, United Kingdom, Finland, Bosnia and Herzegovina, Austria and Croatia, participating in the project.

The main goal of the project is to establish an observatory for media literacy, which will serve as a mechanism for strengthening media literacy and consequently civic competencies, with emphasis on the younger population and their educators, which will contribute to sustainable democracy in the Danube region.

In many countries of the Danube region, the development of media literacy and active citizenship skills lags far behind those in the more developed countries of Western and Northern Europe, resulting in stagnation of political participation and a lack of trust in major political institutions in the new democracies. What is particularly worrisome is apathy and lack of political interest by the side of the younger population. In recent years, we have also witnessed the rise of populism and authoritarian tendencies, leading to a deterioration of democratic standards, as well as the rise of negative phenomena such as hate speech and "fake news".

The MELIA Observatory will provide information on the media landscape, tools for scrutinizing media contents and learning instruments for upgrading media literacy, in relation with other civic skills.

It will represent a transnational network of relevant stakeholders in the field of media, education and civil society throughout the Danube region. It will bring together institutions of higher education and research, media related associations, civil society organizations (dealing with youth issues) and public authorities at national and local levels.

Specific objectives of the project:

 • Transnational training network for upgrading of citizen’s competencies in the Danube region
 • Capacity building tools for enhancing media literacy skills
 • Media audit instruments

The main activities of the project are:

 • mapping practices and disseminating information,
 • development of capacity building tools,
 • designing an online training platform,
 • pilot testing and evaluation of results,
 • development of strategic documents and policy guidelines

Project partners:

 1. LP School of Advanced Social Studies, Slovenia
 2. PP Babeș-Bolyai University, Romania
 3. PP Edhance Plus o.p.s., Czech Republic
 4. PP Research Centre Regional and Global Development, Bulgaria
 5. PP Algebra University College, Croatia
 6. PP Budapest Chamber of Commerce and Industry, Hungary
 7. PP Faculty of Media, Slovenia
 8. PP Metropolitan University Prague, Czech Republic
 9. PP Association for socio-scientific consultancy and research registered association, Germany
 10. PP Association Centre for Public Innovation, Romania
 11. PP Croatian Chamber of Economy, Croatia
 12. PP Pannon Business Network Association, Hungary
 13. PP Presscut d.o.o., Croatia
 14. PP University of Montenegro, Montenegro
 15. PP NGO Petrovaradin Media, Serbia
 16. PP Executive Committee of Uzhgorod City Council, Ukraine
 17. AP International Association for Media Education, Belgium
 18. AP The University of Sheffield, United Kingdom                        
 19. AP The Finnish Society on Media Education, Finland
 20. AP The City of Vienna/EU Funding Agency Ltd., Austria                         
 21. AP Ministry of Education, Science and Youth of Canton Sarajevo, Bosnia and Herzegovina              
 22. AP Croatian Journalists and Publicists, Croatia
 23. AP International business-informational academy (IPIA), Bosnia and Herzegovina

More information about the project can be found at the following link.

Social media: Facebook, LinkedIn, Twitter