Objavljeno: 10. 05. 2019. , Ažurirano: 01. 07. 2019.

Rok za dostavu prijava na natječaj produžen je do 8. srpnja 2019. godine u 24:00 sata

Od 10. svibnja 2019. godine otvoren je Natječaj za dodjelu inovacijskih vaučera u Plavom sektoru projekta BLUE_BOOST, sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Interreg Adrion.

Riječ je o međunarodnom natječaju, ukupnog proračuna od 350 tisuća eura, podijeljenom među sedam partnera projekta BLUE_BOOST, a to su: Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar (za Zadarsku županiju), Hrvatska; Sveučilište u Camerinu (za Regiju Marche), Italija; Gospodarska i industrijska komora Solun (za Regiju Središnja Makedonija), Grčka; Srednjoeuropska inicijativa (za Regiju Friuli Venezia Giulia), Italija; Albanski razvojni fond (za obalna područja Drača, Vlore, Sarande i Shengjina), Albanija; Znanstveni park Patras (za Regiju Zapadna Grčka), Grčka te Regija Puglia (za regiju Puglia), Italija.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar financirat će pet inovacijskih projekata u Zadarskoj županiji, u maksimalnoj vrijednosti od 10.000 (deset tisuća) eura po projektu.

Projekt podupire Pružatelje znanja (Knowledge providers – KPs) u aktivnostima pomoći mikro, malim i srednjim te start-up poduzećima koja djeluju u sektorima Plavoga gospodarstva u razvijanju inovacijskog projekta i njegove prijave na aktualni Natječaj za dodjelu inovacijskih vaučera.

Projekti mogu uključivati sve faze inovacijskog ciklusa – na tehničkoj, organizacijskoj i komercijalnoj razini: npr. stvaranje koncepta, izrada prototipa, transfer tehnologije, patentiranje i marketing.

Tko se može prijaviti na natječaj?
Na Natječaj za dodjelu inovacijskih vaučera mogu se prijaviti mikro, mala i srednja te start-up poduzeća sa sjedištem u Zadarskoj županiji i neovisnim pravnim statusom (konzorciji su isključeni), a koja posluju u barem jednom od sektora navedenih u Prilogu 12 ovog Natječaja i koja su izabrala Pružatelja znanja registriranog u Galeriji Pružatelja znanja BLUE_BOOST na projektnoj internetskoj stranici: https://blueboost.unicam.it/approved_kp.php.

Pružatelji znanja su:
- subjekti koji se bave istraživanjem, razvojem i inovacijama
- kvalificirana poduzeća u sektorima Plavoga gospodarstva
- novi izvaninstitucionalni inovacijski agenti (npr. fab labs, maker spaces, co-working spaces, creative hubs, living labs, tech shops, contamination labs itd),
a koji se moraju registrirati u Galeriju Pružatelja znanja na gore navedenoj internetskoj stranici projekta BLUE_BOOST.

MMSP te start-up poduzeća registrirana u Galeriji Pružatelja znanja BLUE_BOOST ne mogu se prijaviti na ovaj Natječaj.

Kako natječaj funkcionira?
Inovacijski vaučeri pružaju mikro, malim i srednjim te start-up poduzećima mogućnost istraživanja poslovnih prilika ili rješavanja problema kroz inovaciju malog opsega, upoznavanja i dobivanja stručnog znanja od, u projektnoj galeriji registriranog, Pružatelja znanja.
U sklopu ovog natječaja poduzeće može osvojiti samo jedan vaučer.

Prijavitelji trebaju podnijeti projektnu prijedlog inovacije koju namjeravaju realizirati i navesti Pružatelja znanja upisanog u bazu BLUE_BOOST. Prijavitelji i Pružatelji znanja moraju usuglasiti program rada inovacijskog projekta prije nego što se prijave na natječaj: zbog toga prijavitelji moraju potpisati ugovor o suradnji s Pružateljem znanja kojim će se utvrditi međusobne obveze i pitanja koja se odnose na prava intelektualnog vlasništva ili komercijalnog korištenja.

Primjeri aktivnosti koje mogu predstavljati inovacijski projekt su: dizajn ili razvoj proizvoda, usluga ili inovativnih procesa, stvaranje poslovnih modela, eksperimentalno testiranje/mjerenje, razvoj prototipa, razvoj novih tržišta ili sektora itd.

Kako se prijaviti?
Za prijavu na natječaj potrebno je poslati Prijavni obrazac (Prilog 1) i ostale priloge (Prilog 2 i Prilog 13) elektroničkom poštom na adresu dbasioli@hgk.hr , navodeći u predmetu “Vaučer Blue Boost”.

Rok za dostavu prijava na natječaj istječe 30. lipnja 2019. godine u 24:00 sata.

Sve informacije dostupne su u Prijavnom obrascu natječaja i u njegovim prilozima.

Natječaj
Poziv
Sažetak

Dokumenti koje je potrebno poslati na natječaj
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 13

Dokumenti koje je potrebno pregledati
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5
Prilog 6
Prilog 7
Prilog 8
Prilog 9
Prilog 10
Prilog 11
Prilog 12
Prilog 14
Prilog 15