Izvor: Pexels

Nositelj, odnosno korisnik Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti (KK projekt) Ministarstvo je gospodarstva, poduzetništva i obrta, a Hrvatska gospodarska komora (HGK) partner je na projektu. KK projekt se s 85 posto sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, dok 15 posto financiraju projektni partneri u omjerima u skladu s njihovim projektnim aktivnostima. Trajanje projekta je trebalo biti 48 mjeseci, od 2016. do 2020. godine, no njegova provedba je produžena za još 8 mjeseci.

Projekt je pokrenut kako bi se pridonijelo povećanju konkurentnosti i specijalizaciji hrvatskoga gospodarstva u skladu s njegovom transformacijom i strukturnim promjenama industrije te kako bi se potaknula komercijalizacija inovacija i internacionalizacija poslovnog sektora jačanjem pametnih vještina.

Klasteri konkurentnosti jedan su od glavnih instrumenata koji će pridonijeti povećanju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva umrežavanjem svih dionika ključnih za razvoj. Godine 2013. osnovano je 12 klastera konkurentnosti u nadleženosti Ministarstva gospodarstva. Dinamika klastera predstavlja pokretač gospodarske, industrijske i tehnološke specijalizacije Republike Hrvatske. Klasteri konkurentnosti pružaju formalnu strukturu suradnje za različita djelovanja i projekte usmjerenu na dionike utvrđenih industrijskih sektora hrvatskoga gospodarstva.

Navedenih 12 hrvatskih klastera konkurentnosti sudjelovalo je u izradi i definiranju tematskih i podtematskih područja u sklopu procesa poduzetničkog otkrivanja. Na temelju utvrđenih globalnih trendova, snaga i potencijala u hrvatskomu poslovnom i istraživačko-razvojnom sektoru te u skladu s rezultatima procesa poduzetničkog otkrivanja i glavnim kriterijima za odabir, navedenih u Strategiji pametne specijalizacije (S3), kao glavni fokus S3 u Hrvatskoj odabrana su tematska prioritetna područja za koja je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost te samim time najviše pridonijeti povećanju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. To su:

Zdravlje i kvaliteta života
(1.) Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
(2.) Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
(3.) Nutricionizam

Energija i održivi okoliš
(4.) Energetske tehnologije, sustavi i oprema
(5.) Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

Promet i mobilnost
(6.) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
(7.) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
(8.) Inteligentni transportni sustavi i logistika

Sigurnost
(9.)   Obrambena tehnologija i proizvodi dvojne namjene (dual-use)
(10.) Kibernetička sigurnost
(11.) Protuminski program

Hrana i bio ekonomija
(12.) Održiva proizvodnja i prerada hrane
(13.) Održiva proizvodnja i prerada drva

Za povećanje konkurentnosti u sklopu S3 prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta odlučilo je, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, ovime dati potporu u provedbi klaster-inicijativa.

Ciljevi

Glavni cilj Projekta je poduprijeti nastojanja Klastera konkurentnosti za povećanje konkurentnosti i poboljšanje pozicije Republike Hrvatske unutar globalnih lanaca vrijednosti i lanaca opskrbe, provedbom klaster inicijativa koje su usmjerene na poticanje inovacija, povećanje produktivnosti, jačanje pametnih vještina u poslovnom sektoru, uvođenje strukturnih promjena u hrvatsko gospodarstvo, internacionalizaciju poslovanja, proaktivno privlačenje stranih investicija, teritorijalno i proizvodno brandiranje hrvatskog agospodarstva, uspostavu sustava praćenja i procjene klaster-inicijativa te popora provedbi ostalih klaster-inicijativa.

Kako bi se omogućilo postizanje glavnog cilja Projekta, postavljena su i tri Specifična cilja:

(1) Ojačati poziciju klastera konkurentnosti RH u odabranim globalnim lancima vrijednosti (GLV) i potaknuti razvoj pametnih vještina u poslovnom sektoru.

(2) Potaknuti internacionalizaciju poslovnog sektora proaktivnim pristupom izravnim stranim ulaganjima te izradom i provedbom Izvozne strategije za definirane strateške segmente i industrije u nastajanju u sklopu S3 podtematskih prioritetnih područja.

(3) Potaknuti teritorijalno i proizvodno brandiranje hrvatskoga gospodarstva i promovirati koncept klastera konkurentnosti.

Također, posebno će se voditi briga o područjima jedinica lokalne samouprave s nižim indeksom razvijenosti kako bi se određeni segmenti gospodarstva koji tamo postoje unaprijedili i kako bi poduzetnici s tih područja ušli u nacionalne i globalne lance vrijednosti i globalne lance nabave.

Plan provedbe

Projekt se provodi kroz četiri elementa:

Element projekta 1: Izrada strateškog okvira za klaster inicijative i podrška jačanju kapaciteta i razvoju pametnih vještina

Element projekta 1, sastoji se od 10 aktivnosti:

 1. Jačanje kapaciteta Korisnika i Partnera u cilju razvoja stručnjaka za konkurentnost
 2. Izrada strateške analize i procjena pozicije konkurentnosti Hrvatskih klastera konkurentnosti u GLV i opskrbe i identifikacija potrebnih aktivnosti za poboljšanje pozicije RH  u  GLV  te strateških segmenata za nadogradnju industrije kao i priprema sustavnog predviđanja i procjene mogućnosti za daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva
 3. Priprema partnerstva za zajedničke investicije za poboljšanje pozicija u GLV
 4. Aktivnost izrade Akcijskog plana putem javno privatnog dijaloga s mjerama za jačanje pozicije Republike Hrvatske u odabranim GLV
 5. Analiza praznina u hrvatskim lancima vrijednosti i identifikacija specifičnih niša i tržišta s ciljem proaktivnog pristupa privlačenju izravnih stranih investitora
 6. Izrada Akcijskog plana za promotivne aktivnosti i primjenu marketinških alata  za poticanje priljeva investicija (uključujući i ciljane outreach kampanje
 7. Aktivnost izrade Izvozne strategije (uključujući  i jedinstveno tržište EU) za prioritetne sektore/proizvodne niše u okviru klastera konkurentnosti i industrije  u nastajanju i pripreme Akcijskog plana za izvozne inicijative i ciljane promidžbene aktivnosti
 8. Identificiranje mogućih hrvatskih brendova i izrada Akcijskog plana za teritorijalno i proizvodno brendiranje
 9. Praćenje i procjena učinka klaster inicijativa
 10. Priprema Smjernica za uspostavu i promicanje AIR i Ljetne škole konkurentnosti, izrada programa i edukacijskih modula i sveobuhvatnih nastavnih materijala  i razvoj sustava akreditacije i treninga predavača

Element projekta 2: Provedba klaster inicijativa

Element projekta 2, sastoji se od sedam aktivnosti:

 1. Provedba Akcijskog plana za jačanje pozicije RH u globalnim lancima vrijednosti
 2. Ostale aktivnosti koje pridonose jačanju položaja Republike Hrvatske u odabranim GLV a povezane sa svrhom i ciljem Projekta.
 3. Provedba Akcijskog plana s ciljem jačanja pozicije Republike Hrvatske kao povoljne investicijske destinacije za privlačenje investicija u visoko-tehnološke sektore i industrije u nastajanju  i Akcijskog plana za promotivne aktivnosti i marketinške alate za poticanje investicija (uključujući i ciljane outreach kampanje).
 4. Provedba Akcijskog plana za poticanje izvoza i ciljane promidžbene aktivnosti
 5. Provedba Akcijskog plana za teritorijalno brendiranje i brendiranje proizvoda i pilot projekata
 6. Uspostava AIR-a i Ljetne škole konkurentnosti i podrška njihovom radu za vrijeme trajanja Projekta
 7. Provedba ostalih klaster inicijativa

Element projekta 3: Promidžba i vidljivost

Element projekta 3, uključuje promidžbu i vidljivost projekta

Element projekta 4: Upravljanje projektom i administracija

Element projekta 4, odnosi se na Upravljanje i administraciju projektom koji su u odgovornosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati provedbe strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti su:

 • Provedene inicijative klastera konkurentnosti u cilju jačanja konkurentnosti(broj provedenih inicijativa 15)
 • Osiguranje nefinancijske podrške poduzećima kroz razvoj pametnih vještina vezano za Globalne lance vrijednosti i jačanje konkurentnosti (pružena podrška – 100 poduzeća)
 • Sudjelovanje poduzeća u inicijativama internacionalizacije (sajmovi, izložbe, trgovački posjeti) (sudjelovanje na 12 inicijativa)
 • Identificirani novi brendovi u podtematskim područjima (identificirano 13 novih brendova).