U gospodarstvu Šibensko-kninske županije, djelatnost trgovine na veliko i malo zauzima vodeće mjesto prema broju registriranih trgovačkih društava.

Dakle, prema godišnjem financijskom izvještaju za 2019. godinu, trgovina na veliko i malo, sa 462 poduzetnika, sudjelovala je sa 17,9% u ukupnom broju gospodarskih subjekata Šibensko-kninske županije.

Navedeni broj poduzetnika u trgovini na veliko i malo u 2019. godini, prema GFI, ostvarili su 27,5% od ukupnih prihoda u gospodarstvu Županije, a u odnosu na prethodnu, 2018. godinu povećani su za 21,1%. Zapošljavali su 2.009 djelatnika, što je 14,6% od ukupnog broja zaposlenih u gospodarstvu Šibensko-kninske županije.

Ostvareni rashodi poduzetnika u djelatnosti trgovine u 2019. godini zauzimaju udio od 27,5% od ukupno ostvarenih rashoda poduzetnika u Županiji, a u odnosu na prethodnu, 2018. godinu povećani su za 21,7%.

U djelatnosti trgovine na veliko i malo u 2019. godini, poduzetnici su ostvarili 84.732.169 kn dobiti razdoblja, što je 18,4% od ukupno ostvarene dobiti razdoblja u gospodarstvu Županije, a u odnosu na prethodnu, 2018. godinu dobit u trgovini se povećala za 18,4%.

U ukupno ostvarenim investicijama u dugotrajnu imovinu poduzetnika Šibensko-kninske županije u 2019. godini, poduzetnici iz djelatnosti trgovine na veliko i malo sudjelovali su sa 1,5%, s vrijednosti od 4.668.158 kn, što je u odnosu na prethodnu, 2018. godinu više za 40,7%. Prosječna mjesečna neto plaća djelatnika u trgovini iznosila je 4.434 kn, što je za 3,9% više u odnosu na prethodnu, 2018. godinu.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ostvareni izvoz u trgovini na veliko i malo Šibensko-kninske županije, u 2019. godini, iznosio je 336.971.000 kn, što je za 52,8% više u odnosu na 2018. godinu, a zauzima 36,9% od ukupno ostvarenog izvoza u Županiji. Ostvareni uvoz u trgovini na veliko i malo u 2019. godini iznosio je 158.976.000 kn, što je za 0,2% više u odnosu na 2018. godinu, a zauzima udio od 20,6% od ukupno ostvarenog uvoza u Županiji.

 

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnostima trgovine na veliko i malo Šibensko-kninske županije u 2016. godini

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnostima trgovine na veliko i malo Šibensko-kninske županije u 2015. godini