Poljoprivreda, pa tako ni prehrambena industrija od poslije II svjetskog rata, pa nadalje nije primarna grana industrijske proizvodnje na prostorima Šibensko-kninske županije.
Šibensko-kninska županija prema zemljopisnom položaju, pedološkim karakteristikama, reljefu, klimatskim i vegetacijskim obilježjima predstavlja specifičnu i vrlo kompleksnu cjelinu.
Izdvaja se otočno i priobalno područje sa mediteranskom klimom, sa vrlo malim i usitnjenim parcelama što ne pogoduje učinkovitoj proizvodnji te su uglavnom u privatnom vlasništvu, sa mediteranskim kulturama prilagođenim sušnom i kršovitom tlu.
Zagorsko područje sa gradovima Drnišom i Kninom karakterizira kontinentalna klima sa većim poljoprivrednim površinama i sasvim drugim kulturama.
Poljoprivredno zemljište u županiji zauzima 60,3% površine županije od čega na obradive površine otpada 26,5% površine a na livade i pašnjake 73,5%. Obradivo zemljište, vinogradi i voćnjaci nalaze se na 44,011 ha zemljišta, dok se na 134,875 ha nalaze livade i pašnjaci. Više od 30,000 ha zemljišta u županiji nije upotrebljivo za poljoprivredu. Pristup vodi predstavlja velik problem i potrebni su novi sustavi za navodnjavanje. Sporovi oko vlasništva nad zemljom i loša infrastruktura ruralnog područja su važni čimbenici koje treba rješavati
Uprkos vrlo povoljnim uvjetima poljoprivredne proizvodnje s posebnim akcentom na njenu specifičnost u funkciji turizma, u ukupnom društvenom proizvodu Županije poljoprivredna proizvodnja učestvuje do 5%. Manje od 1% svih zaposlenih u županiji zaposleno je u poljoprivredi, uključujući ribarstvo i šumarstvo.Ukupno ruralno stanovništvo je u opadanju, što predstavlja ozbiljan izazov za budućnost sektora.
U svoj svojoj raznolikosti, različitoj klimi, konfiguraciji i kvaliteti poljoprivrednih površina, poljoprivreda ima velike mogućnosti za rast, jer potražnja za kvalitetnim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima (exstra djevičansko maslinovo ulje, vino, ekološka poljoprivredna proizvodnja...) raste, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.
Tradicionalno kroz cijelu povjest jedna od značajnijih poljoprivrednih djelatnosti je vinogradarstvo. Poznata vinogradarska područja u županiji su Pirovac-Skradin-Šibenik, Knin, Drniš-Promina i Primošten.
U županiji postoje 2 veća proizvođača vina (Vinoplod i Dalmacijavino) i 16 malih registriranih vinara. Zbog bogatstva autohtonih ŠKŽ sorti (Babić, Debit, Plavina, Lasina, Maraštine) a također i introduciranih sorti (Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah) koje su se dobro prilagodile uzgojnim uvjetima. Ova poljoprivredna proizvodnja ima potencijal, pogotovo jer potencijali finalizacije proizvoda postoje. Sustavno se radi na podizanju kakvoće vina organiziranjem ocijenjivanja vina vinara ŠKŽ (Susreti vinara ŠKŽ). Na području Županije dijeluju 2 udruge vinara.

Maslinovo Ulje i proizvodi od maslina: broj stabala maslina u Županiji iznosi oko 700.000 od čega su starija stabla 600.000 a malađa stabla 100.000 (izvor HZPSS Šibenik 2010.). Prosiječna godišnja proizvodnja kreće se između 5.000 i 6.000 tona ploda od čega se dobije između 700 i 850 tona ulja (izvor Udruga Dalmatinskih uljara). U Županiji registrirano je 16 prerađivača maslina/uljara koje imaju instalirane kapacitete  za preradu maslina 27.000 kg/h (izvor Udruga dalmatinskih uljara 2010.). Iz ovoga je vidljivo da prerađivački kapciteti zadovoljavaju sve uvjete prerade maslina u što kraćem vremenu nakon berbe, što je jedan od preduvjeta za dobijanje ekstradijevičanskih ulja.
U Županiji registrirano je 4 udruge maslinara, Udruga dalmatinskih uljara, te Udruga senzornih analitičara koja trenutno ima 15 članova koji su završili po EU normama tečaj za kušače ulja i 3 voditelja panela. Kvaliteta maslinovog ulja uveliko se podigla u zadnjih 10 godina i sada možemo govoriti da preko 60% maslinovog ulja u Županiji spada u skupinu ekstradjevičanskih (izvor, procijena Udruge senzornih analitičara 2010.). Najrasprostranjenija je autohtona dalmatinska sorta Oblica, pored nje sorta Krvavica koja je autohtona sorta ŠKŽ, ostale sorte su u manjem dijelu druge dalmatinske sorte i introducirane talijanske sorte. Najveći problemi u maslinarskoj proizvodnji su: nedostatak skladišnih potencijala za ulje (centralno skladište), neprepoznatljiv proizvod i sivo tržište ulja.
Danas u ŠKŽ imamo 11 registriranih pršutana i 3 koje su u proceduri dobijanja registracije. U ŠKŽ djeluje Udruga proizvođača Drniškog pršuta koja broji 12 članica. Udruga je 2004. dobila „Zaštitu izvornosti“ za Drniški pršut a od 2011. godine dobila je po novom EU zakonodavstvu za Drniški pršut „Zaštitu geografskog podrijetla“. Kapaciteti prerade u pršutanama ŠKŽ su cca 166.000 komada pršuta, od toga 23,5% kapaciteta je neiskorišteno

Prema godišnjem financijskom izvještaju Fine za 2016. godinu, djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sa 37 poduzetnika, sudjelovala je sa 1,8% u ukupnom broju gospodarskih subjekata Šibensko-kninske županije koji su predali završno financijsko izvješće FINI.
Navedeni broj poduzetnika u 2016. godini, prema GFI, ostvarili su 32.296.504 kn prihoda što je 0,6% od ukupnih prihoda u gospodarstvu Županije, a zapošljavali su 96 djelatnika što je 0,9% od ukupnog broja zaposlenih u gospodarstvu Šibensko-kninske županije.
Ostvareni rashodi poduzetnika u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2016. godini zauzimaju udio od 0,6% od ukupno ostvarenih rashoda u Županiji, a iznosili su 35.212.209 kn.
Ostvarena dobit razdoblja iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iznosila je 826.471 kn, što je 0,3% od ukupno ostvarene dobiti u gospodarstvu Županije, a u odnosu na prethodnu godinu, dobit se smanjila za 65,2%.
U 2016. godini, poduzetnici iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nisu imali investicija.

Prosječna mjesečna neto plaća, prema GFI, u 2016. godini u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iznosila je 3.836 kn, što je za 24,6% više u odnosu na prethodnu, 2015. godinu.
Najznačajnija poljoprivredna poduzeća u Šibensko-kninskoj županiji prema veličini ostvarenih prihoda su: Dalmacija vino Split d.o.o., Zelenilo d.o.o., Kokica Rudan d.o.o., Severje d.o.o., Pajol d.o.o. Suha punta d.o.o., Riba Maris d.o.o. itd.