Webinar: Izazovi unapređivanja poslovnog modela turističkih agencija


Šesta online radionica / webinar „Izazovi unapređivanja poslovnog modela turističkih agencija“  je radionica za menadžere, voditelje i komercijaliste turističkih agencija, a održati će se online u tri bloka u trajanju po 120 minuta koji uključuje predavanje i konzultacije i to prvi 3. ožujka, drugi 17. ožujka i treći 31. ožujka s početkom u 10:30 sati putem platforme Microsoft Teams.

Svrha edukacije: Definiranje i unapređivanje poslovnog modela turističkih agencija među najvažnijim je izazovima pokretanja i provedbe poslovnog pothvata. Precizno definirane sastavnice poslovnog modela pomažu poduzetniku da unaprijed sagleda sve izazove u pokretanju i razvoju svojeg poduzetničkog projekta. Postojećim poduzećima analiza njihovih poslovnih modela pomaže u unapređenju poslovanja. Za turističke agencije, a naročito DMK koje posluju na izrazito dinamičnom turističkom tržištu to je posebno važno.

Cilj edukacije: Uputiti polaznike u najvažnije izazove unapređivanja poslovnog modela turističkih agencija.

Specifični ishodi učenja za uključene sudionike:

  • Predstaviti razloge i modele osmišljavanja i analize poslovnih modela turističkih agencija.
  • Objasniti smisao i sadržaj pojedinih sastavnica platna poslovnog modela.
  • Opisati postupak definiranja sastavnica platna poslovnog modela za turističke agencije.

Način izvedbe edukacije:

Radionice se izvode korištenjem metode usmenog izlaganja u obliku on-line nastave kroz tri sadržajna bloka. Sastavni dio radionica su individualne i skupne konzultacije sa sudionicima, a u svrhu rješavanja pojedinačnih izazova u turističkim agencijama iz kojih sudionici dolaze. Edukaciju provodi Centar za odgovorni turizam iz Karlovca.

Predavač:

zeljko-trezner.png

Željko Trezner je stručnjak za destinacijski menadžment, sudjeluje u raznim projektima, stručnim vijećima i grupacijama u području upravljanja putničkim agencijama i održivog turizma općenito. Kao akademski djelatnik, s velikim iskustvom u poslovanju, uspješno je objedinio teoretsko znanje i praktična rješenja koja je objavio u brojnim priručnicima i stručnim radovima te predstavio na više od stotinu radionica, seminara i konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu.