Webinar: Izazovi provedbe ugovora o putovanju u paket aranžmanu


Peta online radionica / webinar „ Izazovi provedbe ugovora o putovanju u paket aranžmanu“  je radionica za menadžere, voditelje i komercijaliste turističkih agencija, a održati će se online u tri bloka u trajanju po 120 minuta koji uključuje predavanje i konzultacije i to prvi 22. siječnja, drugi 5. veljače i treći 19. veljače s početkom u 10:30 sati putem platforme Microsoft Teams. 

Svrha edukacije: Provedba ugovora o putovanju u paket aranžmanu među najvažnijim je izazovima u praktičnoj primjeni Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima. Precizno definirani postupci i obveze u provedbi ugovora o putovanju u paket-aranžmanu koje u smislu europske direktive reguliraju odredbe Zakona o pružanju usluga u turizmu stavljaju organizatore putovanja u paket-aranžmanu u položaj da moraju na sasvim drugačiji način pristupiti provedbi putovanja.

Cilj edukacije: Uputiti polaznike u najvažnije izazove provedbe ugovora o putovanju u paket aranžmanu.

Specifični ishodi učenja za uključene sudionike:

  • Predstaviti mogućnosti i način izmjena ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.
  • Opisati postupak raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.
  • Objasniti postupak ispravljanja nesukladnosti te prava putnika i obveze organizatora putovanja u slučaju nemogućnosti izvršenja usluga putovanja.

Način izvedbe edukacije:

Radionice se izvode korištenjem metode usmenog izlaganja u obliku on-line nastave kroz tri sadržajna bloka. Sastavni dio radionica su individualne i skupne konzultacije sa sudionicima, a u svrhu rješavanja pojedinačnih izazova u turističkim agencijama iz kojih sudionici dolaze. Edukaciju provodi Centar za odgovorni turizam iz Karlovca.

Predavač:

zeljko-trezner.png

Željko Trezner je stručnjak za destinacijski menadžment, sudjeluje u raznim projektima, stručnim vijećima i grupacijama u području upravljanja putničkim agencijama i održivog turizma općenito. Kao akademski djelatnik, s velikim iskustvom u poslovanju, uspješno je objedinio teoretsko znanje i praktična rješenja koja je objavio u brojnim priručnicima i stručnim radovima te predstavio na više od stotinu radionica, seminara i konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu.