Strukovna grupa drvno-prerađivačke industrije svoje rasprave temelji na problematici povezanoj s preradom drveta; načinu nabave bukovih trupaca od Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb; aktivno se uključuje u osnivanje drvnog distrikta, dogovaraju se o zajedničkom nastupu na inozemnom tržištu i sl.