Županijska komora Karlovac ima svoje korijene od 1928. godine, kada je utemeljeno Udruženje industrijalaca Karlovca. Iza toga slijedi osnivanje cijelog niza udruga i komora koje se 1.7.1962. godine zajedno sa Zadružnim savezom  objedinjuju u jedinstvenu komoru kotara Karlovac.

Evo nekoliko značajnijih godina do stvaranja jedinstvene komore:

  • 1932. osniva se Obrtni zbor Karlovca, koji 1947. godine prerasta u Zanatsku komoru grada i kotara Karlovac;
  • 1949. se osniva Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Karlovac;
  • 1953. je osnovana Trgovinska komora kotara Karlovac;
  • 1955. je osnovana Poljoprivredno - šumarska komora kotara Karlovac;
  • 1955. se osniva i Ugostiteljska komora kotara Karlovac.

Na temelju Zakona o osnivanju jedinstvenih privrednih komora - donešenog 28.5.1962. godine, naprijed navedene komore i zadružni savez osnivaju jedinstvenu komoru 1.7.1962. godine pod nazivom - Privredna komora kotara Karlovac, koja pokriva područje od Jastrebarskog do Karlobaga - znači najveći dio središnje Hrvatske sa 80 kilometara priobalja.  Iza toga ova komora mijenja ime u Osnovnu privrednu komoru, da bi nakon osnivanja zajednica općina dobila ime Privredna komora Karlovac i smanjeno područje svog djelovanja na šest općina (Duga Resa, Karlovac, Ozalj, Slunj, Vojnić i Vrginmost). Po osnivanju jedinstvene komore Hrvatske 1990. godine, ova komora dobiva ime HGK - Regionalna komora Karlovac, a 1994.  - Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac, kada joj se mijenja i područje djelovanja, te pokriva 14 općina i 4 grada - Dugu Resu, Karlovac, Ogulin i Slunj. U razdoblju od 1994. do danas jedna općina je dobila status grada (Ozalj), a formirane su i 4 nove općine, tako da danas Županijska komora Karlovac  pokriva 17 općina i 5 gradova Karlovačke županije.

Izvor: HGK