Hrvatska gospodarska komora popis nominiranih za dodjelu Zlatne kune temelji na izračunu utvrđenih pokazatelja. Primjereno se vrednuje i ukupni poslovni imidž trgovačkih društava, njihov utjecaj na razvoj djelatnosti kojoj pripadaju te doprinos razvoju hrvatskoga gospodarstva u cjelini.

Na samom se početku iz konkurencije za dodjelu priznanja Zlatna kuna isključuju javna, komunalna trgovačka društva, društva koja su prethodnu godinu završila s gubitkom, društva s manje od 10 zaposlenih te društva za koja je nemoguće izraditi izračun (najčešće je to slučaj kod dijeljenja s nulom). Nakon toga, polazeći od bilance stanja i računa dobiti i gubitka, za trgovačka društva koja su ostala u konkurenciji izračunavaju se pokazatelji koje navodimo u nastavku.

Kriteriji su sljedeći:

 1. Pokazatelji likvidnosti

  1. Tekuća likvidnost
  2. Financijska stabilnost
 2. Pokazatelji zaduženosti

  1. Koeficijent vlastitog financiranja
 3. Pokazatelji aktivnosti

  1. Koeficijent obrtaja obrtnih sredstava
  2. Koeficijent obrtaja ukupnih sredstava
 4. Pokazatelji profitabilnosti

  1. Rentabilnost ukupnih sredstava
  2. Rentabilnost vlasničke glavnice
 5. Pokazatelji vezani za zaposlenost

  1. Dobit po zaposlenom
  2. Broj zaposlenih
  3. Porast zapošljavanja
  4. Prosječna plaća
 6. Pokazatelji iz analize prihoda

  1. Udio izvoza u ukupnom prihodu
  2. Izvoz po zaposlenom
  3. Udio poslovnih prihoda u ukupnim prihodima
  4. Prihodi od prodaje u inozemstvu
 7. Snaga poduzeća

  1. Ukupni prihod
  2. Porast ukupnog prihoda
  3. Vlastiti kapital i rezerve
  4. Porast vlastitoga kapitala i rezervi
 8. Nematerijalna imovina

  1. Nematerijalna imovina
 9. Materijalna imovina

  1. Materijalna imovina

Tvrtke se rangiraju prema pojedinačnim pokazateljima.

Najuspješnija je tvrtka ona koja ima najbolji prosjek u svih 20 pokazatelja.

 

Zlatna kuna najuspješnijim tvrtkama dodjeljuje se u tri kategorije:

 1. Velika poduzeća (250 i više zaposlenih)

 2. Srednja poduzeća (50 do 249 zaposlenih)

 3. Mala poduzeća (do 49 zaposlenih)

 

Temeljni kriteriji za nominiranje najuspješnijih banaka u 2019. godini su:

 • analiza podataka i izračun pokazatelja temeljem bilance stanja te računa dobiti i gubitka; iz konkurencije su izuzete banke koje su poslovale s gubitkom:
  • aktiva, kapital, prihodi i dobit - vrijednosti i trendovi
  • povrat na imovinu, povrat na kapital, ekonomičnost poslovanja
  • krediti i depoziti - veličina i trendovi
 • veličina plasmana uloženog u razvoj hrvatskog gospodarstva u odnosu na ukupni plasman banke;
 • razvijenost bankarskih proizvoda namijenjenih gospodarstvu i stanovništvu, inovativnost, novi proizvodi i usluge, utjecaj na razvoj hrvatskog financijskog tržišta.

 

Temeljni kriteriji za nominiranje najuspješnijih društava za osiguranje u 2019. godini su:

 • analiza podataka i izračun pokazatelja temeljem bilance stanja i računa dobiti i gubitka; iz konkurencije su izuzeta društva koja su poslovala s gubitkom:
  • zaračunata bruto premija – vrijednosti i trendovi
  • pokazatelji adekvatnosti kapitala
  • dobit, aktiva, kapital, tehničke pričuve – vrijednosti i trendovi
  • rentabilnost vlastitih sredstava, povrat na korišteni kapital, neto profitna marža, pokazatelj ekonomičnosti, koeficijent obrtaja aktive.
 • razvijenost proizvoda namijenjenih hrvatskom gospodarstvu i stanovništvu, inovativnost, novi proizvodi, utjecaj na razvoj hrvatskog financijskog tržišta i gospodarstva kao cjeline.