Zakon o porezu na dodanu vrijednost

e-porezna.porezna-uprava.hr

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13 i 143/14)


• Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13) (NN 146/12); (NN 160/13); (NN 157/14); (NN 130/15)