Objavljeno: 01. 06. 2016. , Ažurirano: 23. 08. 2016.

U Narodnim novinama broj 102 / 2015 od 25. rujna 2015. godine objavljene su promjene u Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o kreditinim institucijama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_102_1972.html