Vrijeme održavanja: 20.05.2020.

Objavljeno: 12. 05. 2020. , Ažurirano: 12. 05. 2020.

HGK – Županijska komora Sisak i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) organiziraju webinar za sisačko-moslavačke poduzetnike o novim kreditnim linijama HBOR-a za financiranje obrtnih sredstava u srijedu, 20. svibnja, u 10 sati.

Voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Liku Draženka Draženović Kostelac predstavit će kreditnu liniju za obrtna sredstva COVID-19 – SVIMA, koja je namijenjena financiranju poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora, a realizira se u suradnji s poslovnim bankama, primjenom modela podjele rizika.

Korisnici kredita su poslovni subjekti privatnog i javnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge te ustanove, agencije i sl. u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili RH.

Namjena je kredita financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) te podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

Pandemija uzrokovana bolesti COVID-19 negativno je utjecala na poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Radi ublažavanja negativnih efekata, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kreirala je kreditne linije za ulaganja u obrtna sredstva.

Obvezna je prijava na webinar ispunjavanjem prijavnog obrasca na dnu stranice. Rok prijave je 18. svibnja, do 18 sati.

Webinar je besplatan i održat će se putem aplikacije Microsoft Teams, za koju ćete dobiti poveznicu dan prije održavanja. Ako nemate tu aplikaciju već instaliranu na svojem računalu ili mobilnom uređaju, možete je preuzeti na linku Microsoft Teams – PREUZIMANJE APP.

Kontakt-osoba u ŽK Sisak je Dragoslav Krnjaić (telefon: 044/524-117).