Prijedlozi članica HGK iz srpnja i kolovoza 2019. godine

TRAŽILI SMO

PRIHVAĆENO

ublažavanje odredbi koje se odnose na kažnjavanje zbog nezapošljavanja invalida jer mogućnost njihovoga zapošljavanja nije jednaka u svim sektorima;

Od 20. travnja 2020. obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne odnosi na poslodavce u sektorima proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja te novoosnovane poslodavce

Provedba ove mjere omogućena je izmjenom zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

da se u mjere uvrste za edukacije radnike na višoj i visokoj razini obrazovanja i to na način da se sufinanciraju troškovi učenja stranih jezika, informatičkih znanja i sl.;

HZZ će na temelju procjene stanja u evidenciji nezaposlenih u planove obrazovanja uključivati učenje stranih jezika na određenoj razini te specifične programe IT sektora iz područja visokih tehnologija, kao i druge specifične programe

da se u mjeru potpore za zapošljavanje uvrste osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja jer su to najčešće radnici koji dugo godina nisu radili i  nemaju potencijala za napredovanje te je potrebno više vremena za uključivanje u sustav rada.

Financira se 50% godišnjeg troška bruto plaće

TRAŽILI SMO

PRIHVAĆENO

da se poveća neoporezivi dio dohotka (osobni odbitak);

Osobni odbitak povećan je s 3.800 na 4.000 kn

da se u neoporezive primitke koji se mogu isplatiti radnicima uključi naknada za prehranu radnika (predloženo 35,00 kn po radnom danu);

Neoporeziva je novčana paušalna naknada za prehranu radnika do 5.000 kn godišnje, a do 12.000 kn godišnje na temelju vjerodostojne dokumentacije, odnosno ako računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinskim putem.

da se u neoporezive primitke koji se mogu isplatiti radnicima uključi naknada za smještaj privremeno preseljenih radnika iz mjesta prebivališta u mjesto rada na način da se primjena ne ograniči isključivo za sezonske poslove;

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca  neoporezivi su do visine stvarnih izdataka ako su podmireni bezgotovinskim putem, na temelju vjerodostojne dokumentacije.

da se ukine plaćanje poreza na dohodak na premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje radnicima;

U neoporezive primitke uključene su premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja i to do 2.500,00 kuna godišnje podmirene bezgotovinskim putem, na temelju vjerodostojne dokumentacije.

da se poveća iznos neoporezivih prigodnih nagrada (božićnica i naknada za godišnji odmor);

Neoporezivi primici po osnovi božićnica i naknada za GO povećani su s 2.500 kn na do 3.000 kn godišnje.

da se poveća iznos neoporezivih primitaka po osnovi dnevnica i terenskog dodatka.

Neoporezivi primitak po osnovi dnevnica uvećan sa 170 kn na 200 kn.

Provedba ovih mjera omogućena je izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak.