Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice

Pixabay

Uredba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice - Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice – pročišćeni tekst