Zagrebačka pravila


Zagrebačka pravila 2015.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN broj 50/2017)

Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila) NN broj 129/2015

Zagreb Rules 2015  - prijevod na engleskom jeziku 

Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila) NN broj 129/2015

Pravilnik se primjenjuje na arbitražne postupke u kojima je ugovor o arbitraži sklopljen nakon njegovog stupanja na snagu odnosno na ugovore sklopljene nakon 5. prosinca 2015. 

 

Ubrzani arbitražni postupak 

Posebna pravila o ubrzanom arbitražnom postupku sadržana su u člancima 62. do 71. Pravilnika o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore iz 2015. godine - Zagrebačka pravila 2015. 

Na koga se primjenjuju posebna pravila o ubrzanom arbitražnom postupku?

Pravila se primjenjuju:

1. u sporovima bez međunarodnog obilježja čija vrijednost predmeta ne prelazi kunsku protuvrijednost 100.000,00 EUR, ako stranke nisu drugačije odredile u svom arbitražnom ugovoru

2. u sporovima bez međunarodnog obilježja čija vrijednost predmeta spora prelazi 100.000,00 EUR te u sporovima s međunarodnim obilježjem ako su stranke u arbitražnom ugovoru odredile da će se u pravnim stvarima na koje se on odnosi postupak provesti po tim pravilima.

Tko arbitrira u ubrzanom arbitražnom postupku?

Ubrzani arbitražni postupak provodi arbitar pojedinac. Stranke se mogu sporazumjeti o osobi arbitra pojedinca, a ako nema sporazuma stranaka o tome, arbitra pojedinca imenuje ovlaštenik imenovanja Sudišta s liste arbitara Sudišta.

 

Zagrebačka pravila 2011. 

Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", br. 142/2011)

Pravilnik se primjenjuje na arbitražne postupke u kojima je ugovor o arbitraži sklopljen nakon njegovog stupanja na snagu (nakon 17. prosinca 2011.).  Ako se stranke ne sporazume da se na postupke u tijeku primjenjuje Pravilnik, u tim postupcima primjenjuju se arbitražna pravila o kojima su se stranke prije sporazumjele.

 

Zagrebačka pravila 2002. 

Pravilnik o arbitraži pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", br. 150/2002).

Stupio na snagu 25. prosinca 2002.

Primjenjuje se na arbitražne postupke u kojima je ugovor o arbitraži sklopljen nakon 25. prosinca 2002.

Na arbitražne postupke u kojima je ugovor o arbitraži sklopljen prije 25. prosinca 2002. primjenjuju se:

- u arbitražnim postupcima bez međunarodnog elementa, raniji Pravilnik o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" br. 19/89, 1/89, 15/90, 69/91, 25/92, 53/96; pročišćeni tekst "Narodne novine" br. 113/93);

- u arbitražnim postupcima s međunarodnim elementom, Pravilnik o rješavanju sporova s međunarodnim elementom pred SIS-HGK ("Narodne novine", br. 25/92)

 

Zakon o arbitraži ("Narodne novine", br. 88/2001)