Tijela Stalnog arbitražnog sudišta su Predsjedništvo, predsjednik i tajnik Sudišta te arbitražni sudovi kad postupaju u sporovima pred Sudištem ili u vezi s njima.

Predsjedništvo Sudišta ima 9 članova, predsjednika, tri potpredsjednika i pet članova bez posebne funkcije. Predsjedništvo vodi opći nadzor nad radom Sudišta, brine se o pravilnoj primjeni pravilnika i drugih općih akata Sudišta, sudjeluje u odlučivanju o nadležnosti Sudišta, odlučuje o korištenju i raspoređivanju financijskih sredstava Sudišta, razmatra i odobrava godišnja izvješća Sudišta i plan njegova rada za sljedeću godinu, te obavlja druge poslove određene Pravilnikom, Zagrebačkim pravilima i drugim aktima Sudišta.

Predsjednik Sudišta:

- dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Potpredsjednici Sudišta:

- dr. sc. Marko Babić, docent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- dr. sc. Branimir Kos, pomoćnik Glavnog tajnika Hrvatske gospodarske komore

- dr. sc. Eduard Kunštek, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članovi Predsjedništva Sudišta:

 - dr. sc. Marko Babić, docent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- dr. sc. Branimir Kos, pomoćnik Glavnog tajnika Hrvatske gospodarske komore

- Marina Kralj Miliša, dipl.iur., član Uprave Končar - Elektroindustrija d.d. Zagreb

- dr. sc. Eduard Kunštek, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

- mr. sc. Tin Matić, odvjetnik iz Zagreba

- dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- Željko Olujić, odvjetnik iz Zagreba

- dr. sc. Ante Perkušić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Predsjednik Sudišta predstavlja i zastupa Sudište, imenuje arbitre i predsjednike arbitražnih vijeća u slučajevima predviđenima Pravilnikom o arbitraži, odlučuje o izuzeću arbitara, brine se o održavanju i razvijanju suradnje s drugim organizacijama čija je djelatnost od interesa za rad Sudišta te obavlja druge poslove određene aktima Sudišta i odlukama predsjedništva.

Tajnik Sudišta priprema rad Predsjedništva i predsjednika odnosno potpredsjednika Sudišta i provodi njihove odluke. Tajnik Sudišta poduzima administrativne radnje radi konstituiranja arbitražnog suda i pripremanja raspravljanja u određenoj stvari, brine se za pravilno izvršavanje zaključaka i drugih odluka arbitražnih sudova, rukovodi poslovima tajništva, priprema godišnje izvješće o radu i plan rada Sudišta za sljedeću godinu te obavlja druge poslove određene aktima Sudišta.

Tajnik Sudišta je Andreja Čavlina, mag.iur.