Nepovoljne posljedice pandemije COVID – 19 čine sve važnijim da stranke, punomoćnici stranaka i arbitražni sudovi razmotre prednosti korištenja digitalne tehnologije u vođenju arbitražnog postupka.

1.  Pravni okvir

Zagrebačka pravila 2015. (ZP 2015) i Zakon o arbitraži (ZA) nemaju  odredbe o dopuštenosti održavanja ročišta na daljinu (on line), a ne uživo (osobno / uz osobno prisustvo).

Zagrebačka pravila 2015. sadržavaju odredbe o usmenoj raspravi (čl. 46. i 47.). Prema čl. 46. „Zakazivanje i javnost usmene rasprave“, arbitražni sud dužan je o zakazivanju usmene rasprave pravodobno izvijestiti stranke uz navođenje podataka o datumu, satu i mjestu održavanja raspravnog ročišta (čl. 46. st. 1. ZP 2015.).

ZA ima odredbu o usmenom i pismenom postupku u čl. 23. Ako se stranke nisu drukčije sporazumjele, arbitražni sud odlučit će hoće li zakazati i održati ročište za raspravu radi izvođenja dokaza ili radi usmenog raspravljanja, ili će postupak voditi na temelju isprava (čl. 23. st. 1. ZA). Osim ako su se stranke sporazumjele da neće biti usmene rasprave, arbitražni sud će u prikladnom stadiju postupka održati takvu raspravu ako to zatraži jedna od stranaka (čl. 23. st. 2. ZA). Stranke su, dakle, ovlaštene sporazumjeti se o usmenom postupku. Trebalo bi razumjeti da ako se stranke sporazume o usmenom postupku, a ne i o postupku uživo, da ročište na daljinu koje omogućuje strankama da usmeno iznesu svoje navode i zahtjeve te predoče dokaze, načelno ispunjava zahtjeve usmene rasprave, usmenog postupka odnosno usmenog raspravljanja.

Kao i pri svakom odlučivanju koje se odnosi na vođenje arbitražnog postupka, pa tako i pri odlučivanju hoće li i kako održati ročište na daljinu, ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, arbitražni sud treba provesti arbitražni postupak na način koji smatra primjerenim (čl. 35. st. 1. ZP 2015.). Ovo znači da prema ZP 2015. arbitražni sud ima diskrecijsku ovlast odlučiti o tome kako provesti arbitražni postupak. I ZA predviđa diskrecijsku ovlast arbitražnog suda u pogledu vođenja arbitražnog postupka tako što određuje da ako se stranke ne sporazumiju o pravilima postupka kojih će se arbitražni sud pridržavati, arbitražni sud može, ako to nije u protivnosti s odredbama ZA, provoditi postupak na način koji smatra prikladnim (čl. 18. st. 1. i 2. ZA). Pri tome, arbitražni sud uvijek treba postupati u skladu s načelom ravnopravnosti stranaka u postupku i treba strankama uvijek omogućiti da se izjasne o navodima i zahtjevima protivne stranke (čl. 17. st .1. i 2. ZA).

U skladu s navedenim pravilima ZP 2015. i ZA, treba prema tome smatrati da arbitražni sud koji odlučuje u arbitražnom postupku koji se vodi pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ima diskrecijsku ovlast odlučiti da se arbitražno ročište održi na daljinu, putem videokonferencije ili drugog prikladnog načina komunikacije. Arbitražni sud pri tome treba razmotriti, s obzirom na okolnosti konkretnog predmeta, je li održavanje (ili neodržavanje) ročišta na daljinu, u skladu s načelom ravnopravnosti stranaka u postupku i omogućuje li se strankama da se izjasne o navodima i zahtjevima protivne stranke.

 

2.  Platforma za održavanje ročišta na daljinu

Hrvatska gospodarska komora je nabavila licence za korištenje videokonferencijskih platformi Microsoft Teams.

Kao arbitražna ustanova koja djeluje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Stalno arbitražno sudište je stoga ovlašteno za korištenje programa Microsoft Teams u pružanju usluge arbitražnog rješavanja sporova. Stoga arbitražni sudovi mogu u arbitražnim postupcima koji se vode pred Stalnim arbitražnim sudištem primjenjivati ovaj program radi održavanja ročišta na daljinu.

Tajništvo Stalnog arbitražnog sudišta može, uz podršku Službe za informatičku sigurnost Hrvatske gospodarske komore, osigurati arbitražnom sudu tehničke uvjete za primjenu platforme Microsoft Teams tako da bude ono bude domaćin (host) Microsoft Teams videokonferencije.

Radi upoznavanja s načinom održavanja arbitražnog ročišta putem programske podrške Microsoft Teams, tajništvo Stalnog arbitražnog sudišta je slobodno uputiti na poveznicu na kojoj su sadržane osnovne upute za uspostavu i obavljanje video poziva preko programske podrške Microsoft Teams.

https://support.office.com/hr-hr/article/sastanci-u-aplikaciji-teams-e0b0ae21-53ee-4462-a50d-ca9b9e217b67

Arbitražni sud može, nakon što o tome sasluša stranke, odlučiti o primjeni neke druge videokonferencijske platforme o čemu će obavijestiti tajništvo Stalnog arbitražnog sudišta. U tom slučaju arbitražni sud i stranke sami trebaju osigurati tehničke uvjete za održavanje ročišta na daljinu.

Tajništvo Stalnog arbitražnog sudišta poziva arbitražni sud koji se odluči održati arbitražno ročište na daljinu da se obrati tajništvu radi dogovora i dobivanja potrebnih uputa.

Arbitražni sudovi su dužni dostaviti tajništvu Stalnog arbitražnog sudišta snimku ili transkript ročišta na daljinu radi unošenja u spis predmeta.

 

Tajništvo Stalnog arbitražnog sudišta

pri Hrvatskoj gospodarskoj komori