Arbitražne klauzule


Preporučena arbitražna klauzula:

"Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

"Prikladne dodatne odredbe:

" (a) broj arbitara bit će .... (jedan ili tri). 

  (b) mjerodavno pravo bit će... 

  (c) jezik/jezici arbitražnog postupka bit će.... 

  (d) mjesto arbitraže bit će .... (grad ili država) 

  (e) ovlaštenik za imenovanje bit će..."

Fakultativna odredba o mogućnosti pobijanja pravorijeka zbog novih činjenica ili dokaza (čl. 36. st. 5. Zakona o arbitraži, Nar. nov. 88/2001)

"Uz razloge za pobijanje pravorijeka navedene u članku 36. stavku 2. Zakona o arbitraži, pravorijek se može pobijati tužbom i ako stranka koja ga pobija sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na temelju kojih bi za nju mogao biti donesen povoljniji pravorijek da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni prije zaključenja raspravljanja koje je prethodilo donošenju pobijanog pravorijeka. Ovaj razlog može se isticati samo ako tužitelj bez svoje krivnje nije mogao te okolnosti iznijeti u arbitražnom postupku."

Postupak mirenja nakon kojeg slijedi arbitražni postupak pri SAS-HGK

Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje u skladu s važećim Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore. Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od [30] dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, oni će se konačno riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).