Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

Pixabay

U Narodnim novinama broj 102 / 2015 od 25. rujna 2015. godine objavljene su promjene u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_102_1973.html