Vrijeme održavanja: 20.11.2019.

Objavljeno: 21. 11. 2019. , Ažurirano: 22. 11. 2019.

Seminar Izazovi društava za osiguranje u povijesnom okruženju niskih kamatnih stopa, u organizaciji Hrvatskog aktuarskog društva i Hrvatske gospodarske komore, održan je u Zagrebu 20. studenoga u HGK.

Seminar je okupio više od devedeset aktuara i stručnjaka s područja ulaganja, a predavači su bili uvaženi domaći i strani stručnjaci.

Uvodnu riječ održala je predsjednica HAD-a gospođa Ksenija Sanjković koja je oredstavila rezultate ankete koju je provelo Europsko aktuarsko udruženje (Actuarial Association of Europe), u kojoj je sudjelovalo 20 europskih zemalja, a tema je bila ograničenje u izračunu tehničkih pričuva u društvima za osiguranje (diskontne stope u izračunu tehničkih pričuva životnih i neživotnih osiguranja).

Goran Pavlović, viši upravitelj investicijskim strategijama u Uniqa Capital Marketsu, osvrnuo se na tipične investicijske strategije društava za osiguranje te trendove na tržištima vrijednosnih papira s fiksnim prinosom kao i raspoložive investicijske strategije u okružju niskih kamatnih stopa koje su se tijekom 2019. pojavile na hrvatskom financijskom tržištu. Pavlović je istaknuo da bi upravljanje imovinom i obvezama (tzv. Asset-liability management) trebalo biti temeljni element strategije društava za životna osiguranja, posebno nakon uvođenja regulative Solventnost II. U financijskoj imovini EU osiguratelja veći dio strukture portfelja čine ulaganja u instrumente s fiksnim prinosom, tj. u državne i korporativne obveznice, što osiguratelje čini jednima od glavnih ulagatelja u ovakve vrijednosne papire, pogotovo one duljeg trajanja. Predstavljajući podatke o kretanjima kamatnih stopa, Pavlović je naglasio činjenicu da su kamate stope dosegnule povijesno niske vrijednosti u 2019. godini, a očekivanja su da će se takvi trendovi nastaviti i u sljedećim godinama. Pad kamatnih stopa ima posebno velik utjecaj na osiguratelje koji se bave životnim osiguranjima s obzirom na dugoročnost obveza i garancije ugrađene u proizvode životnih osiguranja. Na europskim tržištima, koja su se s problemom pada kamatnih stopa susrela prije Hrvatske, prisutna je promjena strategija ulaganja, koje su prije obuhvaćala tradicionalna ulaganja, primjerice obveznice, prema strategijama koje obuhvaćaju alternativne vrste ulaganja.

Davor Iljaš, član Uprave Allianz Investa, u svom izlaganju govorio je o mogućim alternativnim ulaganjima kojima se mogu okrenuti europski te hrvatski osiguratelji. Među alternativna ulaganja pripadaju, npr., infrastrukturni projekti, fondovi rizičnoga kapitala (venture capital), ulaganja u robe odnosno sirovine (tzv. commodities), razni hedge-fondovi i sl. Gospodin Iljaš istaknuo je da alternativna ulaganja mogu donijeti veće prinose, no povezana su, među ostalim, i s kompleksnijim načinom vrednovanja, nisu prisutna na organiziranim tržištima kapitala te su za takva ulaganja potrebna veća specifična znanja upravitelja imovinom za ocjenu njihove adekvatnosti (tzv. due dilligence). Ipak, na razvijenim europskim i svjetskim tržištima ovakva su ulaganja već značajno zastupljena u imovini osiguratelja i mirovinskih fondova.

Werner Matula, glavni aktuar, Vienna Insurance Group, predstavio je aktuarski pogled na okruženje niskih kamatnih stopa kroz perspektivu životnih osiguranja. Prezentirao je iskustva austrijskog tržišta na kojem je pad kamatnih stopa prisutan već dulje. Predstavio je zakonske odredbe u vezi s izračunom tehničkih odnosno matematičkih pričuva, kretanje tehničkih kamatnih stopa životnih osiguranja tijekom posljednjih 20 godina, razne scenarije projekcija novčanih tokova u modelima upravljanja imovinom i obvezama te izvore profita životnih osiguranja u vremenima prije pada kamatnih stopa i sada. Istaknuo je i utjecaj regulative Solventnost II na novi pristup promatranju ekonomske vrijednosti tehničkih pričuva. Unatoč nepovoljnim kretanjima kamatnih stopa, Matula je istaknuo da životno osiguranje i dalje ostaje važno s obzirom na potrebe klijenata u vezi s atraktivnom komponentom osiguranja raznih vrsta rizika.

Iva Ivanković, supervizorica specijalistica – koordinatorica tima za aktuarske poslove, HANFA, govorila je o okružju niskih kamatnih stopa iz perspektive regulatora te u svom izlaganju obrazložila kretanja na globalnom i lokalnom nivou te predstavila potencijalne alate koje nadzorna tijela mogu koristiti radi kvalitetnijeg obavljanja nadzora nad poslovanjem osiguratelja. Istaknula je da su niske kamatne stope trenutno najviše rangiran rizik u procjeni rizika koji provodi EIOPA te su HANFA i hrvatski osiguratelji sudjelovali u nekoliko stres-testova provedenih od EIOPA-e na tržištu EU. Istaknula je da tržišni rizik čini najveći udio u kapitalnom zahtjevu solventnosti te značajnost udjela obveznica i drugih klasa imovine u ulagačkom portfelju hrvatskih osiguratelja. Naglasila je da nadzorna tijela moraju primijeniti zdravu prosudbu tražeći najprimjerenije moguće ishode za ugovaratelje osiguranja.

Sudionici na okruglom stolu

Panelisti na okuglom stolu, Izvor: HGK

Na održanomu okruglom stolu, sa svim izlagačima uz moderatora Filipa Škuncu, voditelja Samostalne službe za upravljanje rizicima u Triglav osiguranju, izlagači su zajednički naglasili problematiku niskih kamatnih stopa te mogućnosti alternativnih ulaganja na hrvatskom tržištu te zaključili da je, unatoč okružju povijesno niskih kamatnih stopa i očekivanja koja još neko vrijeme ne predviđaju oporavak, ipak potrebno pozitivno gledati na mogućnosti osigurateljnog tržišta te na potrebu fokusiranja na osnovni posao osiguratelja – pokriće rizika i potrebe klijenata za novim i inovativnim proizvodima.