Razvoj vjetroelektrana u skladu sa zaštitom okoliša i prirode


Objavljeno: 24. 09. 2021. , Ažurirano: 29. 11. 2021.


Poveznica za online praćenje konferencije: ZOOM

Kao odgovor na klimatsku krizu, Europa se odlučila na uklanjanje emisija ugljika s ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine. Jedan od ključnih čimbenika u ostvarenju cilja je povećanje udjela obnovljivih izvora energije, a jedno od najboljih rješenja za postizanje ciljeva je korištenje energije vjetra.

Zbog zakonskih odredbi i velikih šumskih površina, Hrvatska ima ograničen broj lokacija na kojima je moguće iskoristiti energiju vjetra i na taj način postići klimatsku neutralnost. Rješenja za povećanje udjela obnovljivih izvora energije uz zaštitu okoliša i prirode postoje, a način kako to postići pokazat će konferencija u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, nizozemske tvrtke Green Trust te njemačke tvrtke Enercon.

Konferencija će okupiti vodeće europske stručnjake u području ptica, šišmiša i velikih zvijeri koji će predstaviti dobre prakse i napredna rješenja za ublažavanje utjecaja na okoliš i prirodu prilikom razvoja, izgradnje i rada vjetroelektrana. Uz predavanja renomiranih stručnjaka, program konferencije uključuje i panel diskusije na temu razvoja vjetroelektrana u skladu sa zaštitom okoliša i prirode.

Program konferencije/conference program: PROGRAM 

Predavači/Presenters

Prezentacije/Presentations

In response to the climate crisis, Europe has decided to eliminate carbon emissions to achieve a climate-neutral continent by 2050. One of the key factors in achieving these objectives is to increase the share of renewable energy sources, and one of the best solutions to reach the goals is to use the potential of wind energy.

Due to the legal provisions and large forest areas, Croatia has a limited number of locations where it is possible to harness wind energy and, in that way, achieve climate neutrality. Solutions for increasing the share of renewable energy sources while protecting the environment and nature exist and the way to achieve this will be shown at a Conference organized by the Croatian Chamber of Economy, the Dutch company Green Trust and the German company Enercon.

The conference will bring together leading European experts for birds, bats, and large carnivores who will present good practices and advanced mitigation solutions during the development, construction, and operation of wind farms. In addition to lectures by renowned experts, the conference program includes a panel discussion on the development of wind farms in accordance with the protection of the environment and nature.