Objavljeno: 21. 09. 2020. , Ažurirano: 21. 09. 2020.

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona donesen je 17. rujna 2020. godine.

Novi pravilnik propisuje da se za uvoz dobara, obavljen do uključivo 31. prosinca 2020. godine, smatra da je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV).

Pravilnik je objavljen 18. rujna u Narodnim novinama 103/20, a stupio je na snagu 19. rujna.