Objavljeno: 10. 05. 2020. , Ažurirano: 17. 07. 2020.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je 16. srpnja Uputu o obvezi nošenja maski za lice i medicinskih maski (.PDF, 200 KB), koja se odnosi na sve preporuke HZJZ-a za pojedine djelatnosti koje su do sada objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a gdje je nošenje maski bilo navedeno kao preporuka, a ne obveza.

Uputa vrijedi sve do objave novih preporuka i uputa HZJZ-a. Više o toj UPUTI.

U skladu s reaktivacijom određenih aktivnosti na temelju Odluke o prilagodbi mjera za organizaciju djelatnosti turističkih agencija preporučuje se postupanje prema sljedećim preporukama.

 1. Poslovnice turističkih agencija

  • Ulazni i radni prostor
 • Vidljive obavijesti. Za sve zaposlenike i stranke koji ulaze u poslovnicu, prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijest o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti.
 • Dezinfekcija ruku. Na ulazu u poslovnicu, kao i na pultovima, strankama treba biti dostupan dozator s dezinfekcijskim sredstvom na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 posto ili drugim sredstvom dokazanog virucidnog djelovanja za ruke, uz istaknutu obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku.
 • Prozračivanje. Sve je prostorije potrebno učestalo prozračivati. Korištenje klimatizacijskih uređaja i grijanja treba izbjegavati.
 • Čišćenje i održavanje. Površine koje se često dodiruju kao što su POS terminali, blagajne, računala, kvake, rukohvati i druge površine koje stranke češće dodiruju, potrebno je učestalo čistiti i dezinficirati.
 • Sanitarni čvorovi. Potrebno je osigurati učestalije čišćenje, dezinficiranje i prozračivanje sanitarnih čvorova. Strankama koje koriste toalet u poslovnici potrebno je omogućiti odgovarajuću higijenu i dezinfekciju ruku.

  • Zaštita djelatnika i stranaka

 • Nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenika svakodnevnim mjerenjem temperature. Prije dolaska na posao svi će zaposlenici izmjeriti temperaturu kod kuće u jutarnjim satima te neće doći na posao ako je viša od 37,2 °C i/ili ako imaju respiratorne tegobe. Kod povišene temperature i/ili respiratornih tegoba s povišenom temperaturom ili bez nje, zaposlenici će se telefonski javiti poslodavcu i nadležnom liječniku obiteljske medicine te neće dolaziti na posao dok se ne utvrdi razlog respiratornih smetnji i/ili povišene temperature.
 • Broj zaposlenika. U poslovnici treba biti najmanji mogući broj zaposlenika u isto vrijeme. Ako je moguće, rad je potrebno organizirati u dvije smjene tako da između prve i druge smjene bude pauza od pola sata koja će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju prostora i radnih površina.   
 • Broj stranaka. U poslovnici je potrebno ograničiti broj stranaka. Nakon što u objekt uđe dopušten broj stranaka, daljnji su ulasci mogući tek po izlasku jedne od stranaka, i to tako da na jednu stranku koja izađe jedna smije ući.
 • Fizički razmak. Ako je moguće, potrebno je osigurati prostornu udaljenost radnih mjesta zaposlenika od 1,5 m, a ako nije moguće, potrebno je osigurati korištenje maski za lice. Ako je moguće, osigurati prostornu udaljenost od 1,5 m između zaposlenika i stranke pri međusobnoj komunikaciji.
 • Zaštitna oprema. Osoblje treba pri interakciji sa strankom koristiti maske za lice koja prekriva nos i usta te im treba biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke. Maske za lice i dezinfekcijska sredstva za zaposlenike dužan je osigurati poslodavac.
 • Beskontaktno plaćanje. Omogućiti i savjetovati strankama beskontaktno plaćanje karticama. POS terminal i pisač savjetuje se približiti strankama kako bi se održala fizička udaljenost djelatnika i stranke tijekom unosa PIN-a i izdavanja računa. POS terminale i pisače nakon svake transakcije potrebno je prebrisati dezinfekcijskim sredstvom.
 1. Prijevoz putnika u organizaciji turističke agencije

Preporuke se odnose na provedbu mjera pri izletu putnika u organizaciji turističkih agencija tijekom epidemije koronavirusa radi zaštite posade i putnika uz popunjenost vozila s poštovanjem fizičkog razmaka od 1,5 m.

 • Prijevoz putnika autobusima, osobnim vozilima ili kombijima
 • Vidljive obavijesti. Na ulasku u prijevozno sredstvo potrebno je postaviti obavijest o obvezi pridržavanja fizičkog razmaka (svako drugo sjedalo treba ostati slobodno tako da putnici sjede dijagonalno jedan iza drugoga – cik-cak), nošenja maski za lice i dezinfekcije ruku. Agencija je dužna upozoriti putnike prije polaska na put da su dužni osigurati vlastite maske, rukavice i dezinficijense, ali i osigurati im ih ako ih nisu ponijeli. Agencija je dužna osigurati maske za lice i rukavice svojim djelatnicima.
 • Higijena ruku. Kad god je moguće, za vrijeme putovanja potrebno je prati ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi, a kada to nije moguće, koristiti dezinfekcijska sredstva koja sadrže 70 posto alkohola ili drugog sredstva dokazanog virucidnog djelovanja za ruke. Ruke je potrebno oprati prije ulaska u vozilo, nakon izlaska iz vozila, nakon postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidno uprljane te u svim ostalim preporučenim situacijama (poslije toaleta, prije jela, prije i nakon dodirivanja lica i sl.). Na ulazu u vozilo na raspolaganju mora biti dezinfekcijsko sredstvo, a pri ulasku u autobus potrebna je dezinfekcija ruku (osoblje i putnici).
 • Higijena vozačkog mjesta. Održavajte čistoću kabine vozačkog mjesta i svoju radnu okolinu – kabinu tako da se svakodnevno, preporučeno nekoliko puta dnevno, prebrišu površine sredstvom za dezinfekciju površina. Osobito prebrišite površine koje se često dodiruju rukama kao što su kvake na vratima, volan, radna ploča i sl.
 • Vožnja s maskom. Ako vozaču nošenje maske ne ometa sigurnu vožnju, preporučljivo je da nosi masku tijekom vožnje. Masku za lice treba redovito mijenjati, a obvezno uvijek kada postane vlažna i mokra. Prije i nakon skidanja  maske ruke treba oprati  toplom vodom i sapunom ili ih dezinficirati. Iskorištene jednokratne maske odlažu se u vreće za smeće koje su smještene u kante s poklopcem.
 • Higijena i klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Unutrašnjost prijevoznog sredstva potrebno je redovno čistiti i dezinficirati nakon svake vožnje, pri čemu je posebnu pozornost potrebno obratiti na naslone za glavu i ruke putnika, rukohvate na vratima te prozorska stakla. Putnički je prostor potrebno redovito prozračivati pri stajanju na stajalištima. Korištenje klimatizacijskih uređaja i grijanja potrebno je izbjegavati. Općenita je preporuka za zatvorene prostore prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava pridati posebnu pozornost praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.
 • Kontakt s putnicima. Potrebno je održavati fizički razmak od 1,5 m u svakodnevnom društvenom kontaktu s putnicima i drugim osobama. Ako vozači stavljaju prtljagu u prtljažni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke.

  • Izleti putnika turističkim brodovima

 • Vidljive obavijesti. Potrebno je postaviti obavijest o obvezi pridržavanja fizičkog razmaka, nošenja maski za lice u zatvorenom prostoru turističkog broda i dezinfekcije ruku pri ukrcaju. Agencija je dužna upozoriti putnike prije polaska na put da su dužni osigurati vlastite maske za lice, rukavice i dezinficijense, ali i putnicima ih osigurati ako ih nisu ponijeli. Agencija je dužna osigurati maske za lice i rukavice svojim zaposlenicima.
 • Higijena ruku. Kad god je moguće, za vrijeme putovanja potrebno je prati ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi, a kada to nije moguće, koristiti dezinfekcijska sredstva koja sadrže 70 posto alkohola ili drugog sredstva dokazanog virucidnog djelovanja za ruke. Ruke je potrebno oprati prije ulaska u brod, nakon izlaska iz broda, nakon postupaka čišćenja broda ili kad su ruke vidljivo uprljane te u ostalim preporučenim situacijama (poslije toaleta, prije jela, prije i nakon dodirivanja lica i sl.). Dezinfekcijsko sredstvo mora biti na raspolaganju na ulazu u brod, a pri ukrcaju na brod potrebna je dezinfekcija ruku (osoblje i putnici).
 • Higijena i klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Unutrašnjost prijevoznog sredstva potrebno je redovno čistiti i dezinficirati nakon svake vožnje, pri čemu je posebnu pozornost potrebno pridati naslonima za glavu i ruke putnika, rukohvatima na vratima te prozorskim staklima. Putnički je prostor potrebno redovito prozračivati pri stajanju na stajalištima. Korištenje klimatizacijskih uređaja i grijanja potrebno je izbjegavati. Općenita je preporuka za zatvorene prostore prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava pridati posebnu pozornost praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.
 • Kontakt s putnicima. Potrebno je održavati odgovarajući fizički razmak od 1,5 m u svakodnevnom društvenom kontaktu s putnicima i drugim osobama. Ako vozači stavljaju prtljagu u prtljažni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke. 
 1. Voditelji putovanja i turistički vodiči 
 • Nadzor nad zdravstvenim stanjem svakodnevnim mjerenjem temperature. Prije početka rada svi će zaposlenici izmjeriti temperaturu u jutarnjim satima te neće početi raditi ako im je viša od 37,2 °C i/ili imaju respiratorne tegobe. Kod povišene temperature i/ili respiratornih tegoba s povišenom temperaturom ili bez nje, zaposlenici će se telefonski javiti poslodavcu i nadležnom liječniku obiteljske medicine i neće početi raditi dok se ne utvrdi razlog respiratornih smetnji i/ili povišene temperature.
 • Kontakt sa strankama. U interakciji s putnicima i drugim zaposlenicima potrebno je održavati odgovarajući fizički razmak od 1,5 m te koristiti masku za lice koja prekriva nos i usta. Voditeljima putovanja / vodičima na raspolaganju treba biti dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke.
 • Održavanje audioopreme. Voditelj putovanja / vodič odgovoran je za prikupljanje, čišćenje i dezinfekciju bežičnih audiosetova prije i nakon svakog korištenja.