Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 24. studenoga 2016. godine do 15,00 sati.

Objavljeno: 09. 11. 2016. , Ažurirano: 09. 11. 2016.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/1313 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14) i Odluka ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) Klasa: 024-04/16-04/2, Ur.br: 360-01/08-2016-61 i Klasa: 024-04/16-04/2, Urbroj: 360-01/08-2016-63 od 04. studenoga 2016. godine CERP namjerava javnim nadmetanjem izvršiti prodaju poslovnih udjela, te objavljuje.

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja.

R. br.

Društvo

Broj posl. udjela

Nominalna vrijednost ponuđenih posl.udjela u HRK

% u temeljnom kapitalu

1.

HOTELI NJIVICE d.o.o. Njivice

285

57.000

0,07

2.

INFORMATIVNI CENTAR HRVATSKA RADIO POSTAJA ČAZMA d.o.o. Čazma

1

7.500

0,73

3.

ISTRABENZPLIN d.o.o. Bakar

1

604.500

2,33

4.

KAROLINA d.o.o. Osijek

2

129.100

0,2253

6.

KNJIGOVOĐA d.o.o.Šibenik

3.963

396.300

79,66

5.

VALALTA d.o.o. Rovinj

5

33.500

0,0171

CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes za kupnju poslovnih udjela dostavom pisma namjere za navedena trgovačka društva. Pisma namjere dostavljaju se za svako društvo pojedinačno. Poslovne udjele bit će moguće kupovati isključivo u cijelosti ponuđenog paketa.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 24. studenoga 2016. godine do 15,00 sati.

Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.

Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju poslovnih udjela gore navedenih Društva, te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na postupak javnog nadmetanja za kupnju  poslovnih udjela društva za koje su iskazali interes.

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA _____________________ (navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu:

Centar za restrukturiranje i prodaju

Ivana Lučića 6

10 000 Zagreb

Hrvatska