Poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Centra za restrukturiranje i prodaju i Hrvatskog zavoda za

Rok za podnošenje obvezujućih ponuda: 28. kolovoza 2017. godine do 12,00 sati. Danom predaje obvezujućih ponuda smatra se dan zaprimanja istih u CERP-u.

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

Poziv za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva LUKA RIJEKA d.d., Rijekau vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Centra za restrukturiranje i prodaju i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, i 18/2016 - dalje u tekstu: Zakon), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14) i Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) od 30. lipnja 2017. godine, Klasa: 024-04/17-04/12, Urbroj: 360-00/02-2017-2, CERP poziva investitore na iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka (dalje u tekstu: Društvo).

 1. Predmet Prodaje

CERP kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i imatelj dionica u svoje ime namjerava ponuditi na prodaju 1.584.124 dionica Društva što čini 11,75% temeljnog kapitala. Dionice se nalaze u portfelju kako slijedi:

 • Republika Hrvatska, 884.929 dionica ukupne nominalne vrijednosti 35.397.160,00 kuna što čini 6,56% temeljnog kapitala Društva;
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 484.780 dionica ukupne nominalne vrijednosti 19.391.200,00 kuna što čini 3,60% temeljnog kapitala Društva;
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 214.196 dionica ukupne nominalne vrijednosti 8.567.840,00 kuna što čini 1,59% temeljnog kapitala Društva i
 • CERP, 219 dionica ukupne nominalne vrijednosti 8.760,00 kuna što čini 0,002% temeljnog kapitala Društva.

Predmet prodaje je ukupna količina dionica odnosno 1.584.124 dionice koje čine 11,75% temeljnog kapitala, oznake LKRI. Temeljem odredbe članka 351. stavak 1. točka 3. ZTK-a, prodaja će se izvršiti bez prethodne objave prospekta te će se sve ponude koje ne udovoljavaju uvjetu iz spomenute odredbe ZTK smatrati nevažećima.

Ponuđena cijena po dionici mora iznositi minimalno 49,00 kuna, te će se sve ponude koje ne udovoljavaju ovom uvjetu smatrati nevažećima.

 1. Ponuditelji

Ovaj poziv namijenjen je svim domaćim i stranim, pravnim i fizičkim osobama koje su u skladu s propisima Republike Hrvatske zastupane po investicijskom društvu koje je registrirani član Zagrebačke burze d.d.

 1. Način prodaje dionica Društva

Po odabiru najpovoljnije ponude, transakcija će biti izvršena na Zagrebačkoj burzi d.d. kao jedna blok-transakcija, u skladu s Pravilima Zagrebačke burze d.d. i Trgovinskom priručniku Zagrebačke burze d.d.

Ponuditelj u ponudi treba navesti da nudi kupnju ukupne količine dionica odnosno 1.584.124 dionica u jednom paketu i kupovnu cijenu po dionici izraženu isključivo u kunama, koja mora biti jednaka ili veća od minimalne cijene iz točke 1. ovog javnog poziva.

Ponudu u ime i za račun ponuditelja podnosi ovlašteno investicijsko društvo koje zastupa ponuditelja. Rok za podnošenje obvezujućih ponuda: 28. kolovoza 2017. godine do 12,00 sati. Danom predaje obvezujućih ponuda smatra se dan zaprimanja istih u CERP-u. Obvezujuće ponude predane izvan navedenog roka nisu valjane i neće se uzimati u razmatranje.

Zaprimljena ponuda obvezuje ponuditelja na kupnju pod uvjetima iz ponude nakon primitka od strane CERP-a.

Obavezni sadržaj ponude propisan je točkom 5. ovog poziva te će se ponuda koja ne sadrži sve propisane elemente smatrati nevažećom. Sadržaj i prilozi podnesene ponude ne mogu se naknadno nadopunjavati i mijenjati.

Po isteku roka za podnošenje ponuda, CERP će utvrditi redoslijed ponuda po povoljnosti  i  sastaviti pisano Izvješće o zaprimljenim ponudama koje će proslijediti Upravnom vijeću CERP-a radi donošenja konačne odluke o prodaji kroz jednu blok-transakciju na Zagrebačkoj burzi.

Odabrani ponuditelj kupuje dionice po cijeni koju je naveo u svojoj ponudi i za koju je Upravno vijeće CERP-a donijelo odluku da je najpovoljnija.

Najpovoljnija ponuda je ona u kojoj je ponuđena najviša cijena za predmet prodaje (1.584.124 dionica) te koja nema formalnih nedostataka u skladu s uvjetima iz ovog poziva.

Ukoliko će više ponuda imati istu cijenu, prednost će imati ponuda s ranijim vremenom primitka.

CERP će nakon što Upravno vijeće CERP-a donese odluku, obavijestiti ponuditelje o prihvatu njihovih ponuda te o datumu kada će se sklapati blok-transakcija, odnosno obavijestiti preostale ponuditelje da njihove ponude nisu prihvaćene.

CERP zadržava pravo da ne prihvati niti jednu zaprimljenu obvezujuću ponudu i ne pristupi sklapanju blok-transakcije na Zagrebačkoj burzi.

 1. Namira transakcija

Namira transakcija izvršit će se po modelu "ugovorna preknjižba uz plaćanje" dionica koje su predmet prodaje, u skladu s važećim Pravilima SKDD-a, u pojedinačnoj namiri. Isporuka dionica na račun za namiru, uz uvjet prethodne uplate cjelokupnog novčanog iznosa potrebnog za kupnju, izvršit će se na datum namire 07. rujna 2017. godine.

 1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

 • Obrazac ponude s popunjenim svim podacima u odnosu na vrstu ponuditelja;
 • ponuđenu kupovnu cijenu izraženu na način kako je određen ovim pozivom;
 • broj računa ponuditelja u SKDD-u odnosno instrukcije za namiru ponuditeljevog skrbnika u smislu Zakona o tržištu kapitala, pri čemu račun u SKDD-u mora imati status "dozvoljeno poslovanje", odnosno u slučaju skrbničkog računa, isti mora glasiti na ime;
 • kontakt (broj telefona, broj faxa, e-mail adresu) investicijskog društva koji zastupa ponuditelja, radi primanja obavijesti u skladu s ovim pozivom.

Sve informacije o postupku prodaje mogu se dobiti na telefon broj: 01/63 46 228, 63 46 353 radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Obrazac ponude možete pronaći na internet stranicama CERP-a, www.cerp.hr