Republika Hrvatska
Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju članaka 28. stavak 6. i 7., članka 32. stavak 3., članka 33. stavak 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne Novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje Javni poziv za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

R.

br.

Društvo

Broj dionica/ poslovnih udjela

% u temeljnom kapitalu

Početna cijena prodaje u HRK

Cjenovni korak u HRK

Jamčevina u HRK

Datum i vrijeme održavanja

Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine

Rok za dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa

 

1.

ĐAKOVAČKA VINA d.d. Mandićevac

75

0,03

7.125

100

712,50

01.07.2019. u 12,00

18.06.2019. do 14,00

-

2.

KAMEN SIRAČ d.d. Zagreb

6

0,01

2.100

100

210

01.07.2019. u 10,00

18.06.2019. do 14,00

-

3.

VETERINARSKA STANICA BJELOVAR d.o.o. Bjelovar

1

0,85

33.850

400

3.385

01.07.2019. u 11,00

18.06.2019. do 14,00

30 dana

4.

GALA d.o.o. Bjelovar

1

3,44

270.000

1.400

27.000

10.07.2019. u 12,00

01.07.2019. do 14,00

45 dana

5.

GORICA d.o.o. Velika Gorica

4.530

10,86

1.588.900

5.000

158.890

10.07.2019. u 10,00

01.07.2019. do 14,00

30 dana

6.

INTERMOD d.o.o. Zadar

2

0,11

145.000

1.000

14.500

10.07.2019. u 11,30

01.07.2019. do 14,00

30 dana

7.

POGREBNO PODUZEĆE ZAGREB d.o.o. Zagreb

201

7,93

872.000

4.400

87.200

10.07.2019.u 09,00

01.07.2019. do 14,00

30 dana

8.

PRECIZNA MEHANIKA d.o.o. Zagreb

2.438

3,49

375.000

1.900

37.500

10.07.2019. u 9,30

01.07.2019. do 14,00

30 dana

9.

TRGOSTIL d.d. Donja Stubica

656

0,89

436.240

2.200

43.624

10.07.2019. u 10,30

01.07.2019. do 14,00

-

10.

VETERINARSKA AMBULANTA CRIKVENICA d.o.o. Crikvenica

2

10,48

150.071

1.000

15.007,10

10.07.2019. u 11,00

01.07.2019. do 14,00

30 dana

Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Pored navedenoga potrebno je uplatiti i jamčevinu na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 koja mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave. Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 3,4,5,6,7,8. i 10:

Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.

Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će Društvo dati CERP-u u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.

Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela. Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela. CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.

Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA I POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA ______________(navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Više informacija: Tel: + 385 (0) 1 6346 378, Fax:+ 385 (0) 1 6346 224, e- mail: sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr.

Cjeloviti poziv možete preuzeti u pratećim dokumentima na ovoj stranici.