Objavljeno: 06. 12. 2021. , Ažurirano: 06. 12. 2021.


Treći sastanak upravljačkog odbora projekta MELIA Observatory, u čijoj je provedbi Hrvatska gospodarska komora projektni partner, održan je online 3. prosinca.

Sastanak je organizirao i vodio projektni partner Research Centre Regional and Global Development (REGLO) iz Bugarske, a prisustvovali su mu predstavnici svih projektnih partnera i pridruženih strateških partnera.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje su provedene u 3. periodu projekta te one koje su u planu provedbe u idućem razdoblju.

Mediji i medijska pismenost


U sklopu radnog paketa T1 Mapiranje medijske pismenosti u Dunavskoj regiji, na temelju podataka prikupljenih u prethodnom razdoblju, kreiran je repozitorij medijskog okruženja u Podunavlju (Repository on Media Landscape in the Danube Region), katalog glavnih vrsta medijskih poruka (Catalogue of the Main Types of Media Messaging) te prijedlozi politika za zemlje iz Dunavske regije kako bi se pozabavile pitanjima u području medijske pismenosti i aktivnog građanstva. Priručnik o medijskoj pismenosti i aktivnom građanstvu u Dunavskoj regiji te Smjernice s akcijskim planom za donositelje politika na području medija i medijske pismenosti u zemljama Dunavske regije također su u finalnoj fazi te će iduće godine biti dostupni na platformi MELIA Observatory.

U sklopu radnog paketa T2 MELIA Observatory interface aktivnosti kreiranja MELIA Observatory web-platforme privode se kraju te će nakon testiranja u prvoj polovici iduće godine platforma biti dostupna i široj javnosti na nekoliko jezika. Podsjetimo, platforma će nuditi alate za poučavanje o medijskoj pismenosti, instrument za nadzor medijskih sadržaja i smjernice za donositelje politika te će podržati umrežavanje, dijeljenje informacija i obrazovanje na području medijske pismenosti.

Jačanje kapaciteta medijske pismenosti za učenike


U sklopu radnog paketa T3 Media Literacy Training Network kreirani su kurikulumi i edukativni materijali za jačanje kapaciteta medijske pismenosti za učenike osnovnih i srednjih škola te njihove edukatore. Edukativni materijali bit će prilagođeni digitalnom formatu kako bi se potaknula interaktivnost procesa učenja (digitalne i interaktivne vježbe). Svi materijali za jačanje kapaciteta medijske pismenosti biti će dostupni na web platformi MELIA Observatory te će u idućem razdoblju u okviru radnog paketa T4 - MELIA Observatory Pilot Testing biti testirani putem pilot projekata u jednoj osnovnoj školi u Njemačkoj i Mađarskoj, zatim u jednoj srednjoj strukovnoj školi u Hrvatskoj i Češkoj te na reprezentativnom uzorku edukatora koji rade s djecom i mladima u Sloveniji i Bugarskoj. Hrvatska gospodarska komora odgovorna je za provođenje pilot projekta u Hrvatskoj. Kao podrška ovim aktivnostima testiranje će biti provedeno i u zemljama Dunavske regije kao što su Rumunjska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Ukrajina. Na taj način ćemo dobiti povratne informacije krajnjih korisnika kojima su ovi materijali i alati namjenjeni u svrhu eventualnog poboljšanja samih alata, a na temelju prikupljenih informacija i rezultata testiranja kreirati će se preporuke i smjernice za donositelje politika vezano za edukaciju medijske pismenosti u osnovnim, srednjim strukovnim školama i za medijske edukatore.

Projekt MELIA Observatory sufinanciran je iz programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav.
Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

 

 

3rd Steering Committee Meeting of the MELIA Observatory project


3rd SCOM meeting of the MELIA Observatory project was held online on 3rd December 2021.

Croatian Chamber of Economy participates as a project partner in the implementation of the MELIA Observatory project.

The meeting was organized and led by the project partner Research Centre Regional and Global Development (REGLO) from Bulgaria, and was attended by representatives of all project partners and associated strategic partners. The activities implemented in the third period and those planned for implementation in the next period were presented at the meeting.

As part of the work package T1 - Mapping media literacy in the Danube Region, based on data collected in the previous period, a Repository on media landscape in the Danube Region, a Catalogue of the main types of media messaging and the Policy suggestions for countries from Danube Region to tackle issues in the fields of media literacy and active citizenship were created. The Handbook on Media Literacy and Active Citizenship in the Danube Region and the Policy guidelines with an action plan for strengthening youth media literacy skills and active citizenship in the Danube Region are also in their final stages and will be available on the MELIA Observatory next year.

As part of the work package T2 - MELIA Observatory interface, the activities of creating the MELIA Observatory web platform are coming to an end, and after testing in the first half of next year, the platform will be available to the general public in several languages. To recall, the platform will offer media literacy capacity building tools, an instrument for media contents scrutiny and guidelines for policy makers, and will support networking, information sharing and media literacy education.

As part of the work package T3 - Media Literacy Training Network, curricula and educational materials were created to strengthen the capacity of media literacy for primary and secondary school students and their educators. Educational materials are adapted to the digital format to encourage the interactivity of the learning process (digital and interactive exercises). All materials for strengthening the capacity of media literacy will be available on the web platform MELIA Observatory and will be tested in the next period within the work package T4 - MELIA Observatory Pilot Testing, through implementation of Pilot 1 in one primary school in Germany and Hungary, Pilot 2 in one secondary vocational school in Croatia and the Czech Republic and Pilot 3 on a representative sample of educators working with children and youth in Slovenia and Bulgaria. The Croatian Chamber of Economy is responsible for implementing the pilot in Croatia. To support these activities, testing will also be conducted in the countries of the Danube region such as Romania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Ukraine. In this way, we will receive feedback from end users for whom these materials and tools are intended, for the purpose of possible improvement of the tools themselves. Based on the collected information and test results, Policy recommendations for media literacy education in elementary schools, vocational schools, and for media educators will be created.

The MELIA Observatory project is co-financed by the Interreg Danube transnational Programme.

More information about the project can be found at the following LINK.

Izvor: Interreg Danube Transnational Programme