Održana tribina ISO forum croaticum o standardima za izvoz hrane u Sjedinjene Države i u EU

HGK
Lidija Ercegovac, Nevenka Gašparac i Ana Bilandžija
Vrijeme održavanja: 19.09.2017.   /   Rok prijave: 19.09.2017.
Međunarodni standardi IFS i FSMA bili su tema 142. tribine ISO forum croaticum održane 19. rujna u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Ana Bilandžija, tehnička voditeljica potvrđivanja proizvoda u Bureau Veritas Croatia d. o. o., predstavila je utjecaj američkog Zakona o modenizaciji sigurnosti hrane (FSMA – Food Safety Modernizataion Act) na izvoz prehrambenih proizvoda u SAD. Taj se zakon temelji na dobroj proizvođačkoj praksi, analizi opasnosti i preventivnim mjerama za proizvodnju hrane temeljenim na analizi rizika. Dala je i smjernice kako se pripremiti za moguće izazove. Iako je FSMA stupio na snagu 4. siječnja 2011. godine, naši proizvođači nisu u dovoljnoj mjeri upoznati s ovom problematikom, ustvrdila je Bilandžija. Ujedno je naglasila da je glavni cilj tog normativnog akta osiguranje sigurne opskrbe prehrambenim proizvodima kako bi se američkoj Upravi za sigurnost hrane i lijekova (Food and Drug Administration – FDA) omogućila bolja zaštita javnog zdravlja te fokusiranje na prevenciju opasnosti povezanih sa sigurnošću hrane umjesto otklanjanja problema.

AnaBilandzija_800x450.JPG

Ana Bilandžija predstavila je američki Zakon o modenizaciji sigurnosti hrane (FSMA); Izvor: HGK.

Među ciljeve FSMA spada i podizanje razine sukladnosti sa standardima sigurnosti koji se temelje na analizi rizika i prevenciji potencijalnih opasnosti te učinkovitija reakcija u slučaju pojave odstupanja. Time se povećava sigurnost uvezenih namirnica u suradnji s državnim i lokalnim institucijama. FSMA obuhvaća hranu, hranu za životinje te proizvedene i uvezene proizvode.

FSMA prati sedam pravilnika koji reguliraju preventivnu kontrolu hrane za ljude i životinje, definiraju program verifikacije stranih dobavljača i sigurnost proizvodnje te sanitarni transport. Pravilnicima su definirani i auditi treće strane (akreditiranih kontrolnih tijela) te je donesena i strategija ublažavanja posljedica i zaštite hrane od namjernog patvorenja. Zakon se odnosi na više od 20.000 uvoznika, 40.000 proizvođača hrane sa sjedištem u SAD-u te više od 200.000 stranih proizvođača hrane iz 150 različitih država koji izvoze svoje proizvode u SAD, naglasila je Bilandžija. Registracija je obavezna za bilo koju tvrtku koja proizvodi, pakira i skladišti hranu, pića i dodatke prehrani namijenjene konzumaciji u SAD-u, a angažirani američki agent olakšava komunikaciju s FDA.

Skupna_1200x675.JPG

Sudionici 142. tribine ISO forum croaticum održane 19. rujna u Hrvatskoj gospodarskoj komori; Izvor: HGK.

Lidija Ercegovac, voditeljica projekata u u Bureau Veritas Croatia d. o. o., govorila je o uspostavi, održavanju i certificiranju norme International Food Standard (IFS). Navela je da postoje četiri vrste IFS audita, a riječ je o inicijalnom auditu, follow up auditu, obnavljajućem auditu (renewal auditu) i auditu proširenju (extension auditu). Od 1. listopada 2016. može se provesti nenajavljeni audit za obnavljajući te za inicijalni audit.

LidijaErcegovac_800x450.JPG

Lidija Ercegovac govorila je o normi International Food Standard (IFS); Izvor: HGK.

Ercegovac je istaknula da tvrtke moraju udovoljiti odredbama svih deset propisanih zahtjeva ako žele dobiti certifikat IFS. Tako u tvrtki mora biti definirano tko je odgovoran u najvišoj upravi, mora biti utemeljen sustav nadzora kritičnih kontrolnih točaka (Critical Control Point – CCP), potrebna je kontrola osobne higijene; pod nadzorom mora biti specifikacija sirovina (ulaznih materijala); kontrolirati se mora i usklađenost sa specifikacijom (recepturom), a definirati se mora i postupanje sa stranim tijelima. Uz to, mora biti omogućena sljedivost i provođeni interni auditi te propisane procedure za povlačenje i opoziv neispravne hrane, kao i korektivne aktivnosti.

Govoreći o zahtjevima standarda IFS o odgovornosti najviše uprave, naglasila je kako najviša uprava mora osigurati da zaposlenici budu svjesni svojih odgovornosti u vezi sa sigurnošću i kakvoćom hrane te da postoje mehanizmi za praćenje učinkovitosti njihova rada. Takvi mehanizmi moraju biti jasno identificirani i dokumentirani.

NevenkaGasparac_800x450.JPG

Voditeljica Odjela za upravljanje kvalitetom HGK Nevenka Gašparac; Izvor: HGK.

Cilj je tribine bio upoznati izvoznike hrane i sve zainteresirane s međunarodnim standardima koji omogućuju prodaju na unutarnjem tržištu EU te izvoz u SAD i treće zemlje. Na tribini su predstavljene dobre prakse i iskustva tijekom uspostave, provedbe i nadzora primjene zahtjeva IFS-a. Bilo je riječi i o provedbi nadzora norme i o dobroj praksi pri njenoj implementaciji.

Kontakti

  • Odjel za upravljanje kvalitetom Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: kvaliteta@hgk.hr Tel: +385 1 456 1551 Fax: +385 1 456 1614 voditelj: Nevenka Gašparac administrativni tajnik: Tanja Tomić
  • Odjel za upravljanje kvalitetom Tel: 01/456-1551 Email: kvaliteta@hgk.hr