Registar poslovnih subjekata Hrvatske gospodarske komore integrirana je baza podataka o svim trgovačkim društvima registriranim u Hrvatskoj. Kao najcjelovitiji izvor podataka Registar služi članicama HGK i njihovim (potencijalnim) poslovnim partnerima iz zemlje i inozemstva kod dobivanje niza podataka obuhvaćenih izvještajima izrađenim po različitim kriterijima.

Registar poslovnih subjekata pruža osnovne informacije o svakoj tvrtki, kao što su to opći podaci, predmet poslovanja, podaci o osobama za kontakt, članstvo u strukovnim udruženjima, financijski podaci te uvozno-izvozne aktivnosti svake pojedine članice.

Pod osnovnim podacima podrazumijeva se matični broj tvrtke, potpuna tvrtka/naziv, skraćena tvrtka/naziv, adresa, naselje, pošta, općina, telefon, fax, mobitel, e-mail, URL, žiro-račun (odnosno transakcijski račun), naziv poslovne banke, broj zaposlenih, veličina trgovačkog društva, podrijetlo kapitala, oblik vlasništva, oblik udruženja (odnosno pravni oblik), godina osnutka te osnovna djelatnost.

Pod predmetom poslovanja podrazumijeva se osnovna djelatnost poduzeća registrirana pri Državnom zavodu za statistiku te ostale registrirane djelatnosti određenog poslovnog subjekta. Podaci o osobama za kontakt sastoje se od imena i prezimena, funkcije, telefona, faxa, e-maila i opisa poslova jedne ili svih rukovodnih osoba određene tvrtke (predsjednik uprave, član uprave, direktor i sl.).

Podatak o članstvu u strukovnom udruženju govori nam o pripadnosti određenog subjekta jednom ili više strukovnih udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, ovisno o glavnoj djelatnosti poslovnog subjekta. Podaci o uvozu i izvozu sadrže podatke o uvozu i izvozu roba svakog pojedinog trgovačkog društva, razvrstanih prema tarifnim brojevima i tarifnim oznakama Carinske tarife. Preuzimaju se od Ministarstva financija RH - Carinske uprave.

Izvori navedenih podataka su:

  • Državni zavod za statistiku
  • Visoki trgovački sud
  • Financijska agencija
  • Ministarstvo financija - Carinska uprava
  • dostupne vanjske baze podataka te
  • izravno kontaktiranje tvrtki od strane djelatnika HGK

Izvješća koja se izrađuju na zahtjev stranaka

Na temelju podataka iz Registra hrvatskih tvrtki, kombinacijom različitih kriterija, izrađuju se izvješća o tvrtkama koja mogu biti standardna (razvrstavanje prema djelatnosti i prema ukupnom prihodu) ili izvješća prilagođena zahtjevu pojedine stranke s ciljem zadovoljavanja njenih potreba za nekom detaljnijom informacijom.

Podaci su dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku.

Izvješće o jednom poslovnom subjektu

Predstavlja zbirni prikaz svih raspoloživih podataka o jednom poslovnom subjektu.

Izvješća koja obuhvaćaju više poslovnih subjekata

Izvješće o poslovnim subjektima koja se izrađuju po unaprijed zadanim parametrima

  • djelatnost (osnovna ili sve registrirane)
  • teritorijalna pripadnost (za cijelu Hrvatsku, za jednu županiju, za jednu općinu)
  • oblik vlasništva (državno, privatno, zadružno, mješovito)
  • porijeklo kapitala (domaće, strano, mješovito)
  • veličina trgovačkog društva (malo, srednje, veliko)
  • oblik udruženja odnosno pravni oblik (dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, javno trgovačko društvo, podružnica inozemnog osnivača, trgovac pojedinac, gospodarsko interesno udruženje, ustanova, zajednica ustanova, zadruga)
  • financijski podaci trgovačkog društva - izvješća se najčešće izrađuju prema ostvarenom ukupnom prihodu, dobiti, gubitku, broju zaposlenih ili prema nekom drugom financijskom podatku preuzetom financijskim izvještajima

Registar poslovnih subjekata također pruža mogućnost izrade izvještaja kojim će biti obuhvaćena samo aktivna poduzeća (poduzeća koja su predala financijska izvješća za prethodnu godinu) i mogućnost izrade izvještaja svih registriranih poduzeća u Republici Hrvatskoj, bez obzira na predaju financijskih izvješća.

Statističko izvješće po djelatnostima

Ovim izvješćem dobiva se broj poslovnih subjekata po djelatnostima, kao i njihov udio u ukupnom hrvatskom gospodarstvu s obzirom na raspoložive financijske podatke. Izvještaj se generira prema zadanim parametrima.

Ispis poštanskih naljepnica

Dodatna mogućnost Registra poslovnih subjekata je ispis liste subjekata generirane prema zadanim parametrima na poštanske naljepnice.