Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona ("Narodne novine" 112/12) članka 169. Hrvatska gospodarska komora osnovala je Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku.

Očevidnik se vodi o svim nekretninama koje se prodaju u ovršnom postupku, a o pokretninama ako je njihova procijenjena vrijednost veća od 50.000,00 kuna. Očevidnik je javan, a dostupnost podataka upisanih u očevidnik osigurana je preko internet stranica Hrvatske gospodarske komore.

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (NN 115/2012) se propisuje sadržaj i način vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku, način dostave podataka te način zaštite identiteta stranke. Pravilnik je stupio na snagu 18. listopada 2012. godine. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (NN 47/11).

Podatke za Očevidnik nekretnina i pokretnina sudovi dostavljaju putem posebnih obrazaca na adresu Odjel za poslovne informacije, Draškovićeva 45, 10000 Zagreb.

Izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14), ova ovlast prešla je u nadležnost Financijske agencije, no postupci pokrenuti prije stupanja na snagu tih izmjena i dopuna dovršit će se po starim odredbama Ovršnog zakona.