Tko je posrednik u prometu nekretnina?

Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Posrednik u prometu nekretnina je i trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Tko je agent posredovanja u prometu nekretnina?

Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je položila stručni ispit za agenta posredovanja u prometu nekretnina te je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.

Što je posredovanje u prometu nekretnina?

Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Tko je nalogodavac?

Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

Tko je treća osoba?

Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

Tko se može baviti posredovanjem u prometu nekretnina?

Posredovanjem u prometu nekretnina mogu se uz naknadu baviti samo posrednici koji ispunjavaju uvjete u skladu s odredbama Zakona.

Uvjeti za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina propisani su člancima 4. – 14. Zakona, dok su odredbama članka 18. Zakona propisani opći uvjeti poslovanja.

Osnovni su uvjeti koje posrednik treba ispuniti kako bi pribavio rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina i upisao se u Registar posrednika da ima ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent posredovanja u prometu nekretnina te da ima ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika.

Posrednik može započeti obavljati djelatnost posredovanja danom prijma Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina koje donosi Ministarstvo gospodarstvo.

Kako se mogu upisati u Imenik agenata?

Osoba koja je položila stručni ispit za agenta podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na obrascu I.-1 zahtjev za upis u Imenik agenata.

Dokumentacija za pribavljanje Rješenja o upisu u Imenik agenata može se dostaviti klasičnom poštom ili putem E-postupka.

 1. Klasičnom poštom na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

 Kandidat zahtjevu prilaže dokaze o:

 • Dokaz o završenom školovanju (srednje stručne spreme – Svjedodžba o završenom ispitu, odnosno Diploma za višu i visoku stručnu spremu – preslika)
 • Potvrda o položenom stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina – preslika
 • 35,00 kuna državnih biljega ili uplata na račun Državnog proračuna: broj računa: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgovačkog društva/MB obrta
 1. 2E-POSTUPAK za pribavljanje odobrenja za upis agenata za posredovanje u prometu nekretnina u Imenik agenata
 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se s naslovom: e-zahtjev-nekretnine  pošalje na e-poštu pisarnica@mingor.hr, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati (uplata na račun Državnog proračuna: broj računa: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgovačkog društva/MB obrta)
 • pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF-obliku
 • Ako se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za upis u Imenik agenata može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji je rok 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

 Ministarstvo gospodarstva dostavit će rješenje o upisu agenta u Imenik HGK, na temelju kojeg će Sektor za trgovinu i financijske institucije HGK upisati agenta u Imenik.

Koje podatke sadrži Imenik agenata?

Imenik sadrži sljedeće podatke:

 • Registarski broj upisa u Imenik
 • Datum upisa
 • Broj i datum rješenja Ministarstva o upisu agenta u Imenik
 • Podaci o agentu: ime, prezime, stručna sprema, datum polaganja ispita za agenta
 • Podaci o poslovnom subjektu u kojem je agent zaposlen: matični broj, oznaku radi li se o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu ili obrtniku, naziv i sjedište, telefon, faks, e-mail

Agent je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Imeniku prijaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori, Sektor za trgovinu i financijske institucije, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, e-mail: nekretnine@hgk.hr, tel.: 01/4561-624 u roku od 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Imenik.

Kako se mogu upisati u Registar posrednika u prometu nekretnina?

Da bi posrednik mogao započeti obavljati svoju djelatnost, mora podnijeti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na obrascu Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Dokumentaciju za pribavljanje Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina može se dostaviti klasičnom poštom ili putem E-postupka.

 1. Klasičnom poštom na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke i dokaze:

 • Ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent (upisan u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina)
 • Ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravajućim društvom (Pažnja: ugovor mora biti potpisan i s pečatima obiju ugovornih strana)
 • (Uputa u vezi s policom osiguranja: najniža osigurana svota ne može biti manja od 200.000,00 kn po jednom štetnom događaju, odnosno 600.000,00 kn za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravajućoj godini)
 • 35,00 kuna državnih biljega ili uplata na račun Državnog proračuna: broj računa: HR1210010051863000160, poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgovačkog društva/MB obrta
 1. E-POSTUPAK za pribavljanje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina 
 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se s naslovom: e-zahtjev-nekretnine pošalje na e-poštu pisarnica@mingor.hr, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati (uplata na račun Državnog proračuna: broj računa: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgovačkog društva/MB obrta)
 • pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF-obliku
 • Ako se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji je rok 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

Ministarstvo gospodarstvo dostavit će Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina Hrvatskoj gospodarskoj komori, na temelju kojeg će Sektor za trgovinu HGK upisati posrednika u Registar posrednika u prometu nekretnina.

Koje podatke sadrži Registar posrednika?

Registar sadrži sljedeće podatke:

 • Registarski broj upisa u Registar
 • Datum upisa
 • Broj i datum rješenja Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina
 • Osnovne podatke o poslovnom subjektu: matični broj, oznaku radi li se o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu ili obrtniku, naziv i sjedište, adresa poslovanja, županija, telefon, faks, e-mail
 • Podaci o agentu/agentima posredovanja u prometu nekretnina koji je u stalnom radnom odnosu kod posrednika
 • Osiguravateljno društvo kod kojeg je posrednik u prometu nekretnina osiguran

Posrednik je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru prijaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori, Sektoru za trgovinu i financijske institucije, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, e-mail: nekretnine@hgk.hr, tel.: 01/4561-624  u roku od 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar.

Je li nužno zaposliti agenta kod posredovanja u prometu nekretnina?

Članak 6. Zakona propisuje da je jedan od uvjeta za dobivanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upis u Registar posrednika sklapanje ugovora o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent posredovanja u prometu nekretnina.

Iz toga proizlazi da je za rad i poslovanje posrednika, uz ostale propisane uvjete, dovoljno da posrednik upošljava jednog agenta s položenim stručnim ispitom i upisanim u Imenik agenata.

Može li posrednik angažirati vanjskog agenta koji je upisan u Imenik agenata pri HGK na ugovor o djelu?

Može, uz uvjet da posrednik ispunjava sve uvjete za poslove posredovanje u prometu nekretninama, tj. da ima zaposlenog agenta posredovanja s punim radnim vremenom na temelju ugovora o radu te da su ispunjeni uvjeti propisani odredbom članka 14., stavka 1. Zakona.

Naime, propisano je da agent ne smije bez suglasnosti posrednika za kojeg na temelju ugovora o radu obavlja poslove posredovanja, obavljati istodobno istovrsne poslove za drugog posrednika kao ni druge poslove te istovjetne ili slične radnje te usluge u vezi s poslom koji je predmet poslovanja, to ni predmetom ugovora o djelu ne mogu biti radnje, usluge, odnosno poslovi koji su u izravnoj vezi s poslom koji je predmet posredovanja.

Treba li zaposliti agenta u slučajevima kada se djelatnost odnosi na iznajmljivanje ili prodaju vlastitih nekretnina?

Ako se društvo bavi isključivo iznajmljivanjem ili prodajom vlastitih nekretnina, a ne posredovanjem, Zakon se tumači tako da ono nije u obvezi polagati ispit za agenta posredovanja, niti u stalnom radnom odnosu treba imati zaposlenog agenta posredovanja.

Pritom je važno voditi računa o tome kako će se djelatnost društva registrirati pri trgovačkom sudu – registracija ne može sadržati djelatnost posredovanja u prometu nekretnina budući da se društvo pri iznajmljivanju ili prodaji vlastitih objekata neće pojavljivati kao posrednik na način na koji posrednika tumači Zakon o posredovanju u prometu nekretnina.

Je li moguće sklopiti ugovor o radu na pola radnog vremena?

Ako je poslodavac ispunio zakonsku obvezu tako da je zaposlio na puno radno vrijeme agenta posredovanja u prometu nekretnina te ima potrebu zapošljavanja dodatnih djelatnika, to može učiniti tako da ih zaposli na pola radnog vremena. Međutim, ti djelatnici nisu agenti u smislu važećeg Zakona.

Kakav treba biti prostor u kojem se obavlja djelatnost posredovanja?

Posrednik mora poslovati u prostoru primjerenom za uredsko poslovanje koji je u cijelosti odvojen od prostora drugih namjena (stambeni, proizvodni, skladišni i sl.) s izdvojenim prostorom za povjerljive razgovore.

Za taj prostor nije potrebno utvrditi minimalne tehničke uvjete.

Prema tumačenju Ministarstva gospodarstva, ako posrednik raspolaže samo s jednom prostorijom, moguće ju je adekvatno pregraditi (ormarom, paravanom, zidom) tako da se ispuni zakonska odredba prema kojoj prostor za povjerljive razgovore sa strankama mora biti odvojen.

Isto tako, moguće je da prostorija za povjerljive razgovore bude odvojena od ureda u kojem posluje posrednik tako da se ona nalazi u istoj zgradi u kojoj se nalazi ured.

Bitno je naglasiti da svaki posrednik mora poslovati u svom prostoru.

Kakvo treba biti osiguranje od odgovornosti za štetu i koje police osiguranja se priznaju?

Što se tiče ugovaranje polica osiguranja, odnosno upita o tome može li se inozemna polica osiguranja priložiti zahtjevu za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, posrednik od dana ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju može biti osiguran i kod osiguravatelja u državi članici Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

Kako se vodi evidencija o posredovanju u prometu nekretnina?

Odredba članka 26. Zakona odnosi se na vođenje evidencije o posredovanju u prometu nekretnina. Postojanje unificiranog vođenja evidencije i sadržaja te evidencije nije propisano ovim Zakonom. Posrednici se mogu sami opredijeliti bilo za vođenje evidencije u pisanom obliku, bilo za vođenje evidenciju u elektroničkom obliku, ovisno o tome koji od navedenih oblika posredniku najviše odgovara. Evidencija o posredovanju opisana u predmetnom članku Zakona predstavlja minimum podataka koje je posrednik dužan voditi.

Je li moguće istovremeno obavljanje više djelatnosti

Poslovni subjekt može istovremeno obavljati uz djelatnost posredovanja u prometu nekretninama primjerice i djelatnost turističke agencije.

Za obavljanje navedenih djelatnosti potrebno je pridržavati se propisa kojima su one uređene.

Tko i kako provodi nadzor nad obavljanjem djelatnosti posredovanja?

Nadzor nad provedbom Zakona o posredovanju u prometu nekretnina provodi Državni inspektorat. Tako se sve pritužbe i primjedbe na radu posrednika u prometu nekretnina mogu uputiti na link: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83 ili pisanim putem na adresu:  Državni inspektorat, Sektor za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača, Služba nadzora trgovine i usluga,  Šubićeva 29, 10000 Zagreb. Pozivaju se svi koji imaju saznanja o nepravilnostima koja se odnose na rad posrednika da svaku takvu nepravilnost izravno prijave Državnom inspektoratu. Prijava nepravilnosti dužnost je osoba koje imaju takva saznanja te je samo na taj način moguće sankcionirati one koji posluju suprotno Zakonu propisanih uvjeta.

HGK nije ovlaštena za zaprimanje niti upućivanje prijava.

 Koji su uvjeti za pristupanje stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina?

 1. SSS – najmanje završena srednja škola (prilaže se dokaz o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi)
 2. prijava za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina
 3. dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita (dostavljena kopija uplatnice za stručni ispit u iznosu od 1.100,00 kuna, odnosno kopija uplatnice za popravni ispit u iznosu od 220,00 kuna po predmetu)

Koliko iznose troškovi za polaganje stručnog ispita?

Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat, i to:

 • Za polaganje stručnog ispita kandidat je dužan uplatiti naknadu u iznosu od 1.100,00 kuna
 • Kandidat koji pristupa popravnom ispitu plaća naknadu u iznos od 220,00 kuna po predmetu

Što treba ponijeti na stručni ispit?

Na ispit kandidat treba obavezno ponijeti:

 1. osobnu iskaznicu
 2. potvrdu o uplati naknade za ispit

Kako izgleda polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina?

Stručni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela, a polaže se pred Ispitnom komisijom.

Pismeni dio ispita traje maksimalno 2 sata. Kandidati koji na pismenom dijelu ispita postignu najmanje 60% od ukupnog broja bodova, mogu pristupiti usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio stručnog ispita sastoji se od 5 ispitnih predmeta, a kandidat ih polaže pred Ispitnom komisijom koju čine predsjednik i četiri člana. Da bi kandidat položio ispit, mora iz svih pet predmeta dobiti ocjenu zadovoljio.

Što je to popravni ispit?

Kandidat koji na usmenom dijelu stručnog ispita ne položi jedan ili dva predmeta, može polagati popravni ispit iz tih predmeta. Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od trideset dana niti duži od stoosamdeset dana od dana polaganja stručnog ispita na kojem kandidat nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaže popravni ispit.

Što je pad ispita?

Kandidat nije položio stručni ispit ako ne položi tri ili više predmeta te ponovo polaže stručni ispiti (pismeno i usmeno).

Kako se prijavljuje ispit?

Prijave za ispit vrše se isključivo putem Digitalne komore na sljedećoj poveznici. Uz prijavu za polaganje ispita obavezno treba priložiti:

 • kopiju osobne iskaznice
 • kopiju diplome fakulteta ili svjedodžbe mature (za strane diplome/svjedodžbe obavezno priložiti nostrifikaciju)
 • ako ste mijenjali prezime dokaz o promjeni prezimena
 • kandidati koji su školovanje završili izvan Republike Hrvatske dužni su prije pristupanju polaganja stručnog ispita za agenta dostviti Rješenje o priznavanju inozemnih kvalifikacija. Više o postupku nostrifikacije dostupno je na poveznici: https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija. Bez navedenog Rješenja ne može se pristupiti polaganju stručnog ispita za agenta.

Prijave za stručni ispit uz dokaz stručnosti i kopiju osobne iskaznice zaprimaju se  se isključivo putem sustava Digitalne komore na  poveznici.

 

Koji ispitni predmeti čine sadržaj stručnog ispita?

 1. Trgovačka društva i ugovori
 2. Stvarna prava na nekretninama i zemljišne knjige
 3. Porezi, financijsko poslovanje i marketing
 4. Prostorno uređenje
 5. Gradnja

 Postoji li popis ispitnih pitanja?

Da. Na linku  Katalog ispitnih pitanja možete preuzeti popise pitanja za stručni ispit za agenta posredovanja u prometu nekretnina, što ne isključuje mogućnost da na ispitu bude postavljeno i neko drugo pitanje koje je obuhvaćeno programom stručnog ispita, a nije navedeno u katalozima ispitnih pitanja.