Grupacija malih nezavisnih pivovara (MNP) formirana je radi zastupanja posebnih interesa malih nezavisnih pivovara koji proizlaze iz njihove posebne tržišne pozicije definirane Preporukom Europske komisije 2003/361/EC za definiciju SME-a.

Svrha djelovanja Grupacije je isticati, poticati i promovirati proizvodnju piva u pogonima malih nezavisnih pivovara sa posebnim naglaskom na poticanju inovativnosti u proizvodnji novih tipova piva, povećanju učinkovitosti, sigurnosti i efikasnosti proizvodnih procesa te sigurnosti i raznolikosti gotovih proizvoda.

Grupacija će posebnu pažnju posvetiti promociji piva proizvedenog u malim nezavisnim pivovara u Republici Hrvatskoj kroz omogućavanje nastupa svojih članica na specijaliziranim pivskim festivalima u Republici Hrvatskoj i izvan nje te će poticat  aktivno učešće svih članica  u cilju što bolje artikulacije i ispunjavanja specifičnih interesa uvjetovanih geografskom pozicijom članica.

Ciljevi rada Grupacije:

  • očuvanje i unaprjeđenje duha inovativnosti i eksperimentalnog pristupa proizvodnji piva u Republici Hrvatskoj i izvan nje te promicanje tako proizvedenog piva u MNP
  • podržavanje i promicanje nastupa MNP i majstora pivara u direktnoj komunikaciji s potrošačima na sajmovima i festivalima
  • informiranje i pomaganje MNP u području tehnologije, sirovina, zakonodavstva, poreza i pravnog savjetovanja
  • osiguravanje savjetodavne pomoći u vidu davanja mišljenja u području zakonodavstva
  • organizacija stručnih seminara, treninga, radionica i drugih oblika edukacije za MNP
  • pribavljanje i razmjenu podataka o razvoju i proizvodnji inovativno-eksperimentalnih piva i pivskih procesa u susjednim zemljama i zemljama koje su od interesa za članice
  • suradnja prilikom organiziranja zajedničkog sudjelovanja na domaćim i stranim sajmovima industrije proizvođača piva, slada i hmelja
  • poticanje suradnje i osiguravanje sudjelovanja svih članica u izgradnji kulture proizvodnje i potrošnje piva te upoznavanjem potrošača sa širinom ponude MNP
  • aktivno sudjelovanje u pripremi donošenja zakona, drugih pod zakonskih akata u području proizvodnje piva, hmelja i slada s posebnim naglaskom na proizvodnju u MNP
  • poticanje svih dobavljača sirovina i materijala na razvijanje novih inovativnih procesa proizvodnje sirovina i materijala s posebnim naglaskom na potrebe MNP kroz definiranje specifičnosti pojedinih sirovina i materijala te mogućnost organizirane provjere razvijenih proizvoda u MNP.