Unutar Sektora za industriju Hrvatske gospodarske komore, u sklopu Odjela za prerađivačku industriju djeluje Udruženje kemijske industrije.

Prema Odluci o strukovnim udruženjima u HGK i Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, Udruženje uključuje subjekte koji obavljaju sljedeće djelatnosti:

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda (C 20)

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka (C 21)

Unutar Udruženje kemijske industrije djeluju sljedeće grupacije.:

 • Grupacija proizvođača boja i lakova
 • Grupacija za odgovorno poslovanje s kemikalijama

 Udruženje kemijske industrije:

 - pridruženo članstvo u CEFIC-u od 2005. g. (CEFIC - The European Chemical Industry Council / Europsko udruženje kemijske industrije)

Udruženje kemijske industrije - Grupacija za odgovorno poslovanje s kemikalijama:

- članstvo u ICCA RCLG-u (61. član) od 2016. g. (ICCA RCLG - The International Council of Chemical Associations Responsible Care Leadership Group / Međunarodno vijeće Udruženja kemijske industrije).

Predsjednik:

mr.sc. Davor Žmegač (Petrokemija d.d.)

Za sve informacije o Udruženju:

poslovna tajnica:

Gordana Pehnec Pavlović

HGK – Sektor za industriju i održivi razvoj
Nova cesta 3-7, 10000 Zagreb
tel.: 01/4606 705, 01/4606 765; fax: 01/4606 737
e-mail: gpehnec@hgk.hr, mbiskupec@hgk.hr ili industrija@hgk.hr

 

Aktivnosti UKI – organizirani seminari/edukacije za tvrtke od 2014. g.:

 • Seminar CLP za smjese - 29. 8. 2014.

- TAIEX seminar

 • Seminar Tržišno natjecanje – komunikacije i lobiranje - 8. 5. 2014.

- CEFIC - Nicole L. Maréchal, Cefic Senior Legal Counsellor & Governance Officer

- Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, Karteli

 • Seminar Odgovorno poslovanje s kemikalijama (OPK) - Responsible Care

     - uvodni seminar za hrvatske tvrtke - 25. 11. 2014.

- HGK i CEFIC

 • Seminar Procjena rizika (Risk Assessment) - 25. 2. 2015.

- financirao Klaster konkurentnosti – kemijske industrije, plastike i gume

  (Ministarstvo gospodarstva; Agencija za konkurentnost)

- prijevod materijala (financiranje iz istog izvora)

 • Seminar OPK –  4 Case studies - 15. 9. 2015.

- ekspert iz Solvayja SA, Belgium (Pierre Coërs)

- HSE manager - Sustainability Stakeholders Relations

- CEFIC RC Manager (Francis Leveque)

 • Seminar Biocidi 2 - 23. 4. 2014.

- TAIEX seminar Workshop on EU Legislation for biocidal products

- IUCLID5 and R4BP3 (Software training)

 • Seminar Biocidi 3 - 2. 6. 2016.

- za industriju boja i deterdženata

- HGK i CEFIC

 • Seminar Zaštita na radu 1 - 19. 10. 2015. (dva dana)

- HGK i HZZZSR (Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

 • Seminar Zaštita na radu 2 - 12. 12. 2016.

- HGK i HZZZSR

- tvrtka DuPont, Jaroslav Bürger, Češka Republika

- kampanja No time to lose (IOSH), Malcolm McIntyre

 • Endokrini ometači (disruptori) sastanak/edukacija - 13. 2. 2017.

- eksperti: Peter Smith (CEFIC); Andrew Adams (Bayer/ECPA)

 • Seminar REACH 2018 - 26. 9. 2017.

      - HGK i CEFIC (Erwin Annys; Alejandro Garabatos)

      - registracija 2018. prema REACH Uredbi i IT alati za registraciju 2018.

 • Seminar Kako se odvijaju procesi u EU u području zakonodavstva - kako se

       donose odluke u Bruxellesu? - 26. 1. 2018.

       - HGK i CEFIC (Liesbeth Timmermans, Legal Counsellor; Luca Ibelli, Public Affairs Manager)

       - kako tvrtke putem strukovnih udruženja mogu sudjelovati u procesima donošenja odluka na razini EU

 • Edukativna radionica Sustav e-Žalba - 26. 3. 2018.

      - HGK i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

 • Seminar Međunarodno priznatim Halal certifikatom do novih tržišta uz korištenje

        potpore Europskog fonda za regionalni razvoj – 15. 3. 2018.

      - HGK i Centar za certificiranje halal kvalitete

 • Seminar Digitalizacija u kemijskoj industriji - 7. 5. 2018.

      - HGK i CEFIC (Dr. Martin Winter, Innovation Manager, Cefic Innovation)

      - tvrtke BASF Croatia d.o.o., Fluentis d.o.o., Siemens d.d. i FKIT

 • Seminar Process Risk Assessment – 27. 9. 2018.

     - HGK i CEFIC (Amaya Jánosi, REACH – Chemicals Legislation Manager)

 • 11.2018., HGK

Održan sastanak predstavnika FuelsEurope i Concawea s predstavnicima hrvatskih nadležnih tijela za poslovanje s kemikalijama - MIZ i HZTA (Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping) kako bi se pojasnila problematika potrebnog testiranja na životinjama vezano uz proizvode naftne industrije.

 • 02.2019.

Održan „Web sastanak-Odgovorno poslovanje s kemikalijama“ na kojem su dana uputstva i pojašnjenja vezano uz izvještavanje prema CEFIC-u, a ispred Gruapacije za odgovorno poslovanje s kemikalijama HGK, s kojim se započinje ove godine (s pokazateljima za 2017. godinu).

 • 03.2019., HGK

Seminar "Provedba Priloga VIII. CLP Uredbe - UFI broj i PCN portal"

Organizatori: Udruženje kemijske industrije i Zajednica za deterdžente i kozmetiku HGK u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo – Služba za toksikologiju, Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada/Centar za kontrolu otrovanja te Ministarstvom zdravstva RH.

 • 04.2019., FKIT

Održan sastanak temeljem Sporazuma o suradnji FKIT i HGK, s predstavnicima Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije te predstavnicima Udruženja industrije nemetala, Udruženja kemijske industrije i Udruženja industrije plastike i gume HGK.

 • Sjednica Vijeća Udruženja kemijske industrije HGK, 08.05.2019., Petrokemija Kutina Poslovni tajnik: 

Gosti:

- mr. Marco Mensink, General Director CEFIC (EU udruženje kemijske industrije)
- dr. George Kapantaidakis, Public Affairs Manager, CEFIC

 • Seminar: Kružno gospodarstvo & Odgovorno poslovanje s kemikalijama - novi alati („Circular Economy - Cefic new Responsible Care® management framework and self-assessment tool“), 10.10.2019., Hrvatska gospodarska komora

Predavači:

- Georgios Karkampasis, Cefic Sustainability Manager, CEFIC
- Giulia Casasole, Cefic Responsible Care Manager, CEFIC
- Marko Sušnik, Austrian Federal Economic Chamber, Department of Environment and Energy Policy
- Renata Florjanić, poslovna tajnica Udruženja kemijske industrije HGK

Organizatori: Udruženje kemijske industrije HGK u suradnji s Europskim udruženjem kemijske industrije (CEFIC)

 • 20.1.2021. godine održana je radionica za članice Grupacije odgovorno poslovanje s kemikalijama HGK. Gđa. Giulia Casasole iz CEFIC-a  predstavila je novi alat RC- Self-Assessment Web-Tool kojim će se koristiti članice Grupacije.
 • 17.2.2021. održana je radionica kako bi svojim članicama pomogla kod prilagodbe novim zahtjevima vezano uz Prilog VIII. Uredbe CLP, notifikacija korištenjem alata IUCLID-a. Gosp. Hrvoje Raukar i gđa. Mirela Mavrinac iz INA-e na  konkretnom primjeru su prošli postupak notifikacije korištenjem alata IUCLID. Za detaljnije informacije možete  se obratiti gđi. Marini Biškupec kao i za snimku radionice.