Pritiskom na plavo označeno pogledajte propis koji vas zanima:

  • Zakon o gradnji (NN 153/13)

  • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

  • Zakon o građevnim proizvodima (NN broj 76/13., 30/14.)

  • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZV, NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018

  • Uredba o održavanju zgrada (NN 91/96)
     

 

Grupacija dimnjačara HGK donijela je interne dokumente koji su dobra osnova za razvijanje kvalitetnije dimnjačarske regulative i propisa:

Pravila dimnjačarske struke – izrađen s ciljem lakšeg snalaženja i postupanja dimnjačara i ostalih struka u normama, uredbama i drugim propisima koji reguliraju dimnjačarstvo

Pravilnik o obavljanju dimnjačarskih poslova – izrađen i usvojen od Grupacije dimnjačara HGK kako bi se uvrstio među zakonske propise koji reguliraju dimnjačarsku djelatnost