Odjel prati kretanja i gospodarske aktivnosti u područjima energetike i zaštite okoliša te posebno brine o interesima članica putem rada triju strukovnih udruženja: Udruženje energetike, Udruženje proizvodnje električne i optičke industrije te Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu.

Također se putem rada Zajednice za djelatnosti geoloških istraživanja i usluga u rudarstvu, Zajednice za obnovljive izvore energije, Zajednice za društveno odgovorno poslovanje te Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu, usklađuju stavovi gospodarstva o tematskim međusektorskim pitanjima poput energetske učinkovitosti, upotrebe i izgradnje kapaciteta obnovljivih izvora energije te zaštite okoliša.

U okviru energetike, prati se područje istraživanja, iskorištavanja i proizvodnje energetskih mineralnih sirovina te pomoćnih usluga u rudarstvu, proizvodnja, prijenos, opskrba i distribucija električne energije, toplinske energije, proizvodnja i upotreba energije iz obnovljivih izvora te trgovina energijom i energentima, a osobito se horizontalno ističe i područje energetske učinkovitosti (osim energetske učinkovitosti u zgradarstvu koje, jednako kao i elektroinstalaterske radove, prati Sektor za graditeljstvo).

Gospodarenje otpadom, i neopasnim i opasnim, prati sakupljanje, obradu, oporabu te zbrinjavanje pojedinih kategorija otpada. Područje gospodarenja otpadom povezano je sa svim gospodarskim granama te pruža uslugu svim ostalim sektorima u smislu zbrinjavanja otpada i iskorištavanje njegovih korisnih svojstava. 

Aktivnosti područja zaštite okoliša odnose se na praćenje zakonskog okvira u vezi sa sastavnicama okoliša: zrakom, vodom, tlom, klimom, biljnim i životinjskim svijetom. Ova izrazito horizontalna aktivnost posebno je usmjerena na redovito praćenje izmjena i dopuna zakonskih odredbi, u skladu s planovima mjerodavnih državnih tijela. U tom smislu, aktivnosti su usmjerene i na informiranje članica o svim obvezama koje iz zakonodavnog okvira za gospodarske subjekte mogu proizaći.

Interesi i stavovi članica usklađuju se putem rada njihovih predstavnika u tijelima i organima strukovnih udruženja i zajednica. Kod dionika, gospodarskih subjekata članica Hrvatske gospodarske komore, koje su artikulirale poseban interes, osnovane su grupacije kroz koje iskazuju i nastoje ostvariti specifične ciljeve, posebno u vezi s poslovanjem i zakonskom regulativom.

Djelatnost Odjela obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • Zastupanje interesa gospodarstva - priprema i organizacija sjednica udruženja, zajednica, grupacija i drugih organizacijskih oblika na kojima se raspravlja o aktualnoj problematici, zauzimaju se stavovi i pokreću inicijative
  • Pružanje savjetodavne potpore tvrtkama u kontaktu s nadležnim institucijama iz domene njihovog djelovanja
  • Pomoć pri ostvarenju usluga koje tvrtkama članicama pruža HGK
  • Praćenje zakonodavnog okvira u vezi sa zaštitom okoliša, zaštitom interesa članica u smislu unapređivanja sustava gospodarenja otpadom te zagovaranje postignuća nacionalnih poslovnih subjekata u zemlji i inozemstvu
  • Izrada analiza stanja i gospodarskih kretanja za pojedine grane industrije i zbirno s komentarima, na temelju podataka prikupljenih iz vlastitih i vanjskih izvora (članice HGK, DZS, FINA, HNB...)
  • Izrada baza podataka o članicama strukovnih udruženja i zajednica
  • Povezivanje članica s inozemnim partnerima kroz organizaciju kolektivnih nastupa ili posjeta sajmovima, organizaciju poslovnih posjeta pojedinim zemljama, primanje inozemnih gospodarskih izaslanstava, suradnja sa sličnim strukovnim organizacijama na bilateralnoj ili multilateralnoj osnovi
  • Organizacija i sudjelovanje na zajedničkim izložbama, stručnim skupovima, kongresima i konferencijama u zemlji i inozemstvu
  • Aktivno sudjelovanje u radu povjerenstava, stručnih radnih skupina i komisija u zemlji i na razini Europske unije