Objavljeno: 07. 04. 2020. , Ažurirano: 22. 04. 2020.

1. TKO MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA ZBOG POSEBNIH OKOLNOSTI?

Tvrtke kojima posebne okolnosti utječu na poslovanje radi održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti mogu Poreznoj upravi podnijeti Zahtjev za odgodu plaćanja zbog posebnih okolnosti:

Zahtjev

Za odgodu svih poreznih obveza, kojima se osim poreza podrazmijevaju i ostala davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev.

 

2. KOJI SU PREDUVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODGODU PLAĆANJA ZBOG POSBNIH OKOLNOSTI?

Tvrtka / porezni obveznik na dan podnošenja Zahtjeva mora biti uredan porezni obveznik, što znači da moraju biti podnesene sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze.

U Zahtjevu se moraju dokazati pokazatelji nemogućnosti plaćanja poreza, što se učini tako da se ili napišu podaci o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili da se opiše i obrazloži u bitnome zašto se očekuje pad prometa u naredna tri mjeseca. 

U slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, tvrtki / poreznom obvezniku javit će se nadležni službenik Porezne uprave.

 

3. KAKO SE MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA ZBOG POSEBNIH OKOLNOSTI?

Zahtjev je moguće podnijeti Poreznoj upravi: 

  • putem sustava ePorezna – obvezan način za sve korisnike ePorezne. 

Ako niste korisnici sustava ePorezne, omogućene su sljedeće opcije u ovim posebnim uvjetima: 

  • putem obrasca Pišite nam – birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja, pri čemu je moguće popuniti i priložiti obrazac. Napominjemo da ako obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatit će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedene u Zahtjevu i po potrebi u e-mailu 
  • samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva. 

 

4. HOĆE LI PODNOSITELJI ZAHTJEVA BITI OBAVIJEŠTENI O PRIHVATU/ODBIJANJU ZAHTJEVA?

Porezna uprava obavijestit će podnositelja zahtjeva e-mailom ili na drugi primjeren način o osnovanosti njegova zahtjeva.

 

5. KOJE SU OBVEZE PODNOSITELJA ZAHTJEVA NAKON ŠTO JE ZAHTJEV ODOBREN?

Ako je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti, do 20. lipnja 2020. na temelju prijava koje podonositelj zahtjeva podnosi ili zaduženja na porezno-knjigovodstvenim karticama, odgodit će se za 3 mjeseca. 

Prihvatom Zahtjeva, ostaje obveza podnositelja zahtjeva da sve porezne prijave podnosi u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će na temelju tako podnesenih prijava i učinjenih zaduženja zaduživati odgodu.

 

6. TKO IMA PRAVO NA ODGODU PLAĆANJA PDV-a? 

Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2. mjesec koji se podnosio do 20. ožujka, koji dospijeva do 31. ožujka. Pravo na odgodu PDV-a imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 milijuna kuna, pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima. Porezna uprava će se, po potrebi, po dospijeću PDV-a za 3. mjesec te naredne mjesece javiti podnositelju zahtjeva radi utvrđenja je li PDV po izdanim računima plaćen.

 

7. ŠTO AKO NAKON DOSPIJEĆA PRVE ODGODE IPAK NEĆU MOĆI PODMIRITI SVOJU OBVEZU? 

Ako po dospijeću prve odgođene obveze nećete moći namiriti poreznu obvezu, moći ćete podnijeti Zahtjev za obročnu otplatu. 

Porezna uprava omogućit će svim urednim poreznim obveznicima da na jednostavan način, podnošenjem jednog Zahtjeva, ostvare pravo na odgodu dospjelih poreznih obveza.

 

8. MOŽE LI POREZNI OBVEZNIK KOJI IMA REPROGRAMIRANE POREZNE OBVEZE PODNIJETI ZAHTJEV ZA ODGODU DOSPIJELIH POREZNIH OBVEZA U POSBNIM OKOLNOSTIMA PROGLAŠENE EPIDEMIJE Covid-19?

Postojanje ranije sklopljenog upravnog ugovora, predstečaja i slično, nije zapreka za odgodu plaćanja pod uvjetom da su već dospjele obveze po anuitetnom planu podmirene i da na poreznoj knjigovodstvenoj kartici nema dospjelog poreznog duga većeg od 200,00 kuna u trenutku podnošenja zahtjeva. 

Sve obveze po anuitetnim planovima koje po ranijim upravnim ugovorima dospijevaju nakon podnošenja zahtjeva za odgodu (ako se odgoda odobri) također će biti odgođene na rok od 3 mjeseca. Za obveze PDV-a to vrijedi samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 71.c, stavka 2. Pravilnika.

 

9. MOŽE LI SE SKLOPITI UPRAVNI UGOVOR ZA OBVEZE KOJE NISU PREDMET KORIŠTENJA MJERA PLAĆANJA POREZA?

Upravni ugovor može se sklopiti za obveze koje nisu predmet korištenja mjera plaćanja poreza. Ugovor se sklapa pod uvjetima i na način propisan člancima 101. do 103. OPZ-a. 

Ako porezni obveznik ima dug koji još nije obuhvaćen postupcima naplate prije podnošenja zahtjeva, može prići sklapanju upravnog ugovora te na taj način osigurati ispunjenje uvjeta za mjere plaćanja poreza odnosno za odgodu dospjelih poreznih obveza.