Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Shutterstock

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_115_2204.html