Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 5/19


Objavljeno: 31. 08. 2019. , Ažurirano: 30. 08. 2019.

Na temelju Odluke Ministarstva državne imovine, KLASA: 372-01/18-01/312,  URBROJ: 536-03-01-02/01-19-14 od 27. kolovoza 2019. godine trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 5/19.   

Predmet Javnog poziva su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu, u rubrici Prateći dokumenti.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 18. rujna 2019. do 12:00. sati, na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb

Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb na dan 18. rujna 2019. u 13:00 sati.

Informacije o natječaju: radnim danom od 9:00 do 11:00 sati, na brojeve telefona: 01/2657-519, 01/2092-112, 01/6346-312, Split: 091/6346-222.