Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina


Objavljeno: 16. 03. 2019. , Ažurirano: 18. 03. 2019.

Na temelju Odluke Ministra državne imovine KLASA: 372-03/19-01/05,URBROJ: 536-07/01-19-01 od 15. ožujka 2019. godine, Ministarstvo državne imovine objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINA

br : 1/2019-S

Predmet javnog poziva su nekretnine navedene u tabelarnom prikazu kako slijedi:

Redni br. Nekretnina Površina Početna cijena godišnjeg zakupa Jamčevina Djelatnost Energetski certifikat Pregled nekretnine
1. Bivše odmaralište “Građevinari”, Gradac, Šetalište dr. Nike Andrijaševića 17 6179 m2 123.580,00 kn 12.358,00 kn ugostiteljsko turistička D/G 22.3.2019 u 12:00 sati
2. Bivše odmaralište u Preku, otok Ugljan, Kod sv. Ante 1 2 067,35 m2 41.347,00 kn 4.134,70 kn ugostiteljsko turistička E/G 26.3.2019 u 12:00 sati
3. Bivše odmaralište u Lukoranu, otok Ugljan, Šetalište sv. Ante 6 686,45 m2 13.709,00 kn 1.370,90 kn ugostiteljsko turistička C/D 26.3.2019 u 12:00 sati
4. Bivše odmaralište u Dubrovniku, Šetalište Nika i Meda Pucića 4 1380 m2 27.600,00 kn 2.760,00 kn ugostiteljsko turistička D/E 25.3.2019 u 12:00 sati
5. Bivše odmaralište u Živogošću, Blato 40 608 m2 12.160,00 kn 1.216, 00 kn ugostiteljsko turistička C/G 22.3.2019 u 12:00 sati
6. Bivše odmaralište u Bristu, Miošići 5 i 6, Gradac 695,10 m2 13.902,00 kn 1.390,20 kn ugostiteljsko turistička F/G 22.3.2019 u 12:00 sati
7. Neizgrađeno zemljište u Sućuraju na otoku Hvaru, Put Polja bb 1824 m2 1.824,00 kn 182,40 kn parkiralište nije potreban 25.3.2019 u 12:00 sati

Nekretnine pod rednim brojevima 1., 2. i 4. nisu slobodne od osoba i stvari.

 1. OPĆI PODACI: 
 1. Ugovor o zakupu sklapa se na rok od 30 godina. 
 1. Nekretnina se daje u zakup u viđenom stanju. Potpisom Ugovora o zakupu zakupnik potvrđuje da je predmet zakupa primio u viđenom stanju i suglasan je da će ga urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost. Zakupnik se odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva, s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i dr.), bez obzira jesu li sredstva uložena sa ili bez suglasnosti zakupodavca. 
 1. Ponuditelj u nekretnini može obavljati samo označenu djelatnost koja je sukladna prostorno planskoj dokumentaciji.
 1. Zakupnik je dužan u roku od 3 (tri) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu staviti nekretninu u funkciju kojoj je ista namijenjena. U slučaju opravdanog razloga Ministarstvo će izdati suglasnost za produljenje roka za najdulje godinu dana uz plaćanje punog iznosa zakupnine. 
 1. Zakupnik je dužan na ime ugovorne kazne platiti iznos pune petogodišnje zakupnine u slučaju neprivođenja namjeni nekretnine i u slučaju kršenja odredbi ugovora u pogledu podzakupa. 
 1. Zakupnik je dužan plaćati godišnju zakupninu sukladno ugovoru, a prve 3 (tri) godine zakupa, zakupnik je dužan plaćati 50% iznosa zakupnine koji je postignut na natječaju. Godišnji iznos zakupnine indeksirati će se za svaku godinu u odnosu na prethodnu na osnovi korištenja Stope inflacijeizračunate na temelju podataka indeksa potrošačkih cijena (CPI indeks) kojeg objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, za cijelo razdoblje trajanja Ugovora. 
 1. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja nekretnine te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja istih (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna, vodna naknada i drugo). 
 1. Zakupnik ne može vršiti preinake nekretnine bez pisanog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. 
 2. Zakupnik ne može nekretninu kao cjelinu dati u podzakup. Dio nekretnine moguće je u svrhu obavljanja djelatnosti dati u podzakup, uz prethodnu suglasnost zakupodavatelja.
 3. Ugovor o zakupu izradit će se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“, br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09. i 120/16.) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
 1. Ugovor o zakupu upisat će se u teretni list u zemljišnim knjigama.

 

 1. ROK I UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA: 
 1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 16. travnja 2019. godine do 10 sati. 
 1. Ponuda mora biti zaprimljena i urudžbirana u pisarnici Ministarstva državne imovine najkasnije do 16. travnja 2019. godine do 10:00 sati. 
 1. Pisana ponuda za zakup pojedinačno označene nekretnine s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili poštanskom pošiljkom Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

NATJEČAJ ZA ZAKUP NEKRETNINA broj : 1/2019-S – ponuda za nekretninu pod rednim brojem ………" i upozorenjem koje je potrebno napisati na obje strane omotnice: "NE OTVARATI do 16. 04. 2019. godine do 10:00 sati“. 

 1. Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Ministarstva državne imovine, Zagreb, Dežmanova 10, dana 16. travnja 2019. u 10:00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici. 
 1. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene ponuditelju. 
 1. Cjeloviti tekst javnog natječaja objavljen je na internetskim stranicama www.imovina.gov.hr, i www.hgk.hr, a sve ostale informacije vezane za zakup nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva Državne imovine. Obavijest o objavi poziva objavljena je u Jutarnjem listu. 
 1. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu točnom iznosu, za svaku ponudu/nekretninu pojedinačno, u korist Ministarstva državne imovine na račun broj HR1210010051863000160, s pozivom na broj HR64 9725-49608-OIB, sa svhom plaćanja –“jamčevina za nekretninu pod rednim brojem ………" uplatitelja najkasnije do travnja 2019. godine. 
 1. Najbolji ponuditelj mora, nakon obavijesti o prihvaćanju ponude, do potpisa ugovora dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, u visini godišnje zakupnine uvećane za PDV, izdanu u korist Ministarstva državne imovine, kao garanciju za uredno ispunjenje ugovora I osiguranje plaćanje ugovorne kazne. Pitanje zadužnica i garancija za uredno ispunjenje ugovora te ugovorne kazne za neprivođenje namjeni i podzakup, uredit će se ugovorom o zakupu.
 2. Pravo na podnošenje ponude imaju registrirani obrti i pravne osobe.
 1. Ponuditelj je dužan dostaviti podatak o važećoj e-mail kontakt adresi.
 2. Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani putem e-mail kontakt adrese navedene u ponudi, da u roku od 5 dana po primitku obavijesti dostave nove ponude na način da u zatvorenoj omotnici dostave novu ponudu.

 

 1. Neće se razmatrati ponude:

- ponuditelja koji su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja - ponuditelja nad kojima je pokrenut postupak predstečaja, stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - ponuditelja  koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine i/ili  Državne nekretnine d.o.o.

- ponuditelja  čiji su osnivači  i/ili zakonski zastupnici dužnici  s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine i/ili  Državne nekretnine d.o.o.

III.      SADRŽAJ PONUDE:

 1. Svaka ponuda mora sadržavati naznaku da se odnosi na zakup za točno navedenu nekretninu.
 2. Ponuda također mora sadržavati:

 - naziv ponuditelja

- podatak o prebivalištu/sjedištu

- OIB

- presliku izvatka iz obrtnog registra/ presliku izvatka iz sudskog registra

- potvrdu o stanju poreznog duga ponuditelja nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana od dana podnošenja ponude

- ovjerenu izjavu o nepostojanju duga na ime korištenja nekretnina u vlasništvu i na upravljanju Republike Hrvatske

- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine

- ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu za kontakt

- broj računa prema IBAN konstrukciji računa za povrat jamčevine

- potpis ponuditelja

 1. U ponudi mora biti naveden ponuđeni neto iznos zakupnine, koji ne može biti manji od navedenog početnog iznosa. Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se stopa PDV-a, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13, 143/14, 115/16). 
 1. Ukoliko ponuda sadrži više stranica, ponuditelj je dužan označiti stranice na način: 1/2, 1/3 ….. 
 1. Potvrde, uvjerenja, izvadci i druga dokumentacija priložena uz ponudi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno u ovom javnom pozivu.
 2. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržava i ne vraća ponuditelju.  
 3. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu, i uvjetne ponude neće se razmatrati
 1. Ministarstvo državne imovine zadržava pravo provjere podataka i dostavljene dokumentacije te je ovlašteno zatražiti dostavu izvornika dokumentacije. 
 1. PRIHVAĆANJE PONUDE 
 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji je ponudio najviši iznos godišnje zakupnine i koji je ispunio uvjete ovog javnog poziva. 
 1. Ako je treća osoba u mirnom posjedu nekretnine koja je predmet javnog natječaja i ispunjava uvjete ovog javnog poziva, ta osoba ima prvenstveno pravo zakupa pod uvjetom da prihvati najvišu ponudu postignutu na natječaju. 
 1. Izabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je potpisati ugovor i dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu u visini godišnje zakupnine uvećane za PDV, izdane u korist Ministarstva državne imovine, najkasnije u roku 5 radnih dana od dana obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, dostavljene putem e-mail adrese navedene u ponudi, jer će se u protivnom smatrati da je odustao od ponude. 
 1. Obavijest o prihvaćanju ponude dostaviti će se ponuditelju putem e-mail adrese navedene u ponudi. 
 1. Najpovoljnijem ponuditelju neće se vratiti jamčevina ukoliko nakon obavijesti o prihvaćanju ponude odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu. U tom slučaju sklapanje ugovora o zakupu ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio zakupninu veću od početne. 
 1. Ministarstvo državne imovine do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja i pravo neprihvaćanja niti jedne ponude. 
 1. Kontakt informacije radnim danom od 9 do 16 sati :01/6448-837.