Javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor predsjednika Hrvatske gospodarske komore


Objavljeno: 21. 09. 2021. , Ažurirano: 21. 09. 2021.


KLASA: 112-01/21-03/1
URBROJ: 311-02-00-00-21-1
Zagreb, 21. rujna 2021.

Na temelju članka 37. i 38. Statuta Hrvatske gospodarske komore (NN br. 39/16) te Odluke o raspisivanju izbora za predsjednika Hrvatske gospodarske komore KLASA: 023-02/21-02/12, URBROJ: 311-02-00-00-21-2, od 20. rujna 2021. godine Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore raspisuje Javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor predsjednika Hrvatske gospodarske komore za četverogodišnje mandatno razdoblje. 

I.

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore upućuje Javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor predsjednika Hrvatske gospodarske komore za četverogodišnje mandatno razdoblje.

II.

Za predsjednika Hrvatske gospodarske komore može biti izabrana osoba koja, osim uvjeta iz članaka 37. Statuta Hrvatske gospodarske komore da se radi o uglednom gospodarstveniku ili stručnjaku iz područja gospodarstva, ispunjava i dodatne uvjete sukladno članku 38. Statuta:

 • hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Republike Hrvatske;
 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
 • najmanje deset godina radnog staža;
 • najmanje deset godina uspješnog rada na višim izvršnim ili strateškim upravljačkim pozicijama u gospodarstvu;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • kandidirati se može osoba koja nije kazneno osuđivana za kaznena djela protiv gospodarstva i protiv koje se ne vodi kazneni postupak.

III.

Osoba koja se kandidira za funkciju predsjednika Hrvatske gospodarske komore dužna je uz prijavu dostaviti:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu i prebivalištu na području Republike Hrvatske (domovnica u obliku elektroničkog zapisa putem sustava e-Građani ili preslika domovnice, preslika osobne iskaznice ili putovnice);
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog poziva (izvornik ili preslika diplome; kandidat koji je traženi stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik ili presliku diplome s potvrdom o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji koju je izdalo nadležno tijelo ili agencija Republike Hrvatske);
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima imao najmanje deset godina iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio osoba za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe;
 • potvrdu sveučilišta, ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju engleskog jezika;
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv;
 • životopis u EU formatu - uz opis dosadašnjeg tijeka karijere te osobito zadnjih deset godina na višim izvršnim ili strateškim pozicijama;
 • Prijedlog programa razvoja Hrvatske gospodarske komore za razdoblje 2022.-2026. (najduža duljina teksta – pet stranica).

U prijavi  je potrebno navesti prijavljuje li se kandidat kao volonter ili profesionalac.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva i čije su prijave pravodobne i potpune bit će pozvani na razgovor, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom pozivu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

IV.

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave javnog poziva. Prijave se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj koverti neposredno ili poštom na adresu: 

Hrvatska gospodarska komora

Zagreb, Rooseveltov trg br. 2

s naznakom: Kandidatura za predsjednika Hrvatske gospodarske komore

V.

Nepotpune ili nepravovremene kandidature neće se razmatrati, o čemu će kandidati biti pisanim putem obaviješteni.

VI.

Javni poziv za izbor predsjednika Hrvatske gospodarske komore objavit će se na web stranici Hrvatske gospodarske komore i u dnevnom tisku (Jutarnji list i Večernji list).


Cjeloviti poziv
 (.PDF, 465 KB) možete učitati u pratećim dokumentima na ovoj stranici.