Objavljeno: 26. 09. 2018. , Ažurirano: 26. 09. 2018.

Republika Hrvatska
Ministarstvo državne imovine
Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-04/271, URBROJ:50301-26/09-18-2 od 13. rujna 2018. godine Ministarstvo državne imovine objavljuje

Javni poziv za kupnju Hotela Hrvatska

Rok za podnošenje ponuda – 26. listopada 2018. 

Hotel Hrvatska u Baškoj Vodi

Hotel Hrvatska, Baška Voda, bivša vojna nekretnina, u zemljišnim knjigama označena kao zkč.br. 3260/2, oranica, površine 1349 m², zkč.br. 3260/3, oranica, površine 1421 m², zkč.br. 3263, šuma, površine 378 m², zkč.br. 3264, šuma, površine 295 m², zkč.br. 3270/3, pašnjak, površine 1260 m², sve upisane u zk.ul.br. 2278, zkč.br. 3266, šuma u guste drače, površine 712 m², upisana u zk.ul. br. 4012, zkč.br. 3265, šuma, površine 312 m², zkč.br. 3267, šuma, površine 367 m², zkč.br. 3268, voćnjak, površine 2432 m², sve upisane u zk.ul.br. 3645 i 380/428 dijela zk.čbr. 3262, šuma u guste drače, površine 428 m², upisana u zk.ul.br. 114, sve k.o. Bast – Baška Voda, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Makarska.

U zemljište nužno za redovitu uporabu građevine ulaze i 48/428 dijela zkč.br. 3262, šuma guste drače, površine 428 m², upisana u zk.ul.br. 114, k.o. Bast – Baška Voda, zkč.br. 3261, šuma guste drače, površine 241 m², upisana u zk.ul.br. 3786, k.o. Bast – Baška Voda, zkč.br. 3270/1, pašnjak, površine 560 m², upisana u zk.ul.br. 7374, k.o. Bast – Baška voda, koje u zemljišnim knjigama nisu upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske te će kupac nekretnine imovinskopravne odnose na navedenim česticama rješavati sa zemljišnoknjižnim vlasnicima, a da Republika Hrvatska ne odgovara kupcu za bilo kakva ograničenja uporabe nekretnine iz točke I. ove Odluke niti za mogućnost i način stjecanja čestica koje nisu vlasništvo Republike Hrvatske.

Sve zemljišnoknjižne čestice, sukladno Prostornom planu uređenja općine Baška Voda (Sl.gl.br. 04/09, 09/12, 16/13, 08/17, 11/17), nalaze se unutar postojeće zone gospodarske namjene – ugostiteljskoturističke (N-unutar naselja) oznake TN1 te su, prema članku 185. Prostornog plana uređenja općine Baška Voda (Sl.gl.br. 04/09, 09/12, 16/13, 08/17, 11/17), za zonu gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke (N-unutar naselja) oznake TN1 utvrđena obveza Urbanističkog plana uređenja zone Urania (oznake 1 – 9), planirane za urbanu preobrazbu.

Početna cijena: 35.902.625,00 kn

Jamčevina: 1.795.131,25 (mora biti uplaćena do 23. listopada 2018.)

Pregledi nekretnine bit će:

- 11. listopada 2018. u 12:00 sati

- 18. listopada 2018. u 12:00 sati

Kontakt-informacije na tel: 01 6448 887 i 01 6471 206

Rok za podnošenje ponuda: 26. listopada 2018. do 12:00 sati

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju “VIĐENO - KUPLJENO”. 

Podnošenje ponuda

Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 26. listopada 2018. do 12:00 sati.

Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 26. listopada 2018. u 12:00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu.

U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.

Ponudi se prilaže:

  1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
  2.  
    1. Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
    2. Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobeizvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
    3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina.
    4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Ugovorna cijena

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Kontakt informacije radnim danom od 09:00-16:00 sati na telefone 01 6448 887 i 01 6471 206 ili na e-mail: natjecaj@midim.hr.

Cjelovitu brošuru natječaja u elektroničkom obliku možete skinuti u pratećim dokumentima na ovoj stranici.