Javni poziv za kupnju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja


Republika Hrvatska
Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju članka 28. stavka 6. i članka 32. stavak 3. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne Novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje Javni poziv za kupnju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

Red.br.

Društvo

Broj dionica

% u temeljnom kapitalu

Početna cijena prodaje u HRK

Cjenovni korak u HRK

Jamčevina u HRK

Datum i vrijeme održavanja

Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine

1.

AUTOMEHANIKA d.d Zagreb

39

0,46

97.500

1.000

9.750

06.06.2019. u 09,00 ͪ

28.05.2019. do 14,00 ͪ

2.

CHEMCOLOR d.d. Zagreb

188

0,12

5.076

100

507,60

06.06.2019. u 10,00 ͪ

28.05.2019. do 14,00 ͪ

3.

KEMIKA d.d. Zagreb

41

0,04

8.528

100

852,80

06.06.2019. u 11,00 ͪ

28.05.2019. do 14,00 ͪ

4.

HOTEL IMPERIAL VODICE d.d. Šibenik

15

0,00

1.155

100

115,50

06.06.2019. u 12,00 ͪ

28.05.2019. do 14,00 ͪ

5.

TRGOSIROVINA d.d. Sinj

95

2,59

5.890

100

589

06.06.2019. u 13,00 ͪ

28.05.2019. do 14,00 ͪ

6.

VELEKEM d.d. Sesvete

1

0,00

46,00

100

4,60

06.06.2019. u 14,00 ͪ

28.05.2019. do 14,00 ͪ


Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Pored navedenoga potrebno je uplatiti i jamčevinu na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 koja mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave. Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.

Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail: sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr.

Cjeloviti tekst oglasa možete skinuti u pratećim dokumentima na ovoj stranici.