Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 01. prosnica 2016. godine do 15,00 sati.

Objavljeno: 11. 11. 2016. , Ažurirano: 11. 11. 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14) i Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) od 09. studenog 2016. godine, Klasa: 024-04/16-04/17, Urbroj: 360-01/08-2016-2, pokreće se postupak prodaje kako slijedi:

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva CLUB ADRIATIC d.o.o. Zagreb u vlasništvu Republike Hrvatske provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda

  CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom pisma namjere za kupnju 3 poslovna udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o. Zagreb (dalje u tekstu:Društvo), ukupne nominalne vrijednosti 120.947.400 kuna što čini 100,00% temeljnog kapitala Društva. Predmetni poslovni udjeli su u vlasništvu Republike Hrvatske. Nad Društvom je dana 10. listopada 2014. godine pokrenut postupak predstečajne nagodbe, koji je trenutno u mirovanju zbog pokrenutih upravnih sporova.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 01. prosnica 2016. godine do 15,00 sati.

Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.

Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju poslovnih udjela gore navedenog društva te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela predmetnog društva.

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA CLUB ADRIATIC d.o.o. Zagreb " potrebno je dostaviti na adresu:

Centar za restrukturiranje i prodaju

Ivana Lučića 6

10 000 Zagreb

Hrvatska