Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu RH, HZMO-a i CERP-a javnim nadmetanjem

Pixabay
Public Invitation
Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 16. ožujka 2017. godine do 15 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/1313 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14) i Odluka ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-1, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-3, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-4, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-5, Klasa: 024-04/17-04/2, Urbroj: 360-01/08-2017-6 od 01. veljače 2017. godine i Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-2, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-7, Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-8 od 22. veljače 2016. godine CERP namjerava javnim nadmetanjem izvršiti prodaju dionica i poslovnih udjela, te objavljuje

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja

R. br.

Društvo

Broj dionica i posl. udjela

Nominalna vrijednost ponuđenih dionica i posl.udjela u HRK

% u temeljnom kapitalu

1.

AUTOMEHANIKA d.o.o. Karlovac

91

172.900

1,86

2.

B-COOP d.o.o. Umag

1

222.500

2,81

3.

BRODOGRADILIŠTE CRES d.d. Cres

441

164.052

1,47

4.

DERMA d.d. Varaždin

141

56.400

0,33

5.

ĐURO ĐAKOVIĆ TUP STANDARD d.d. Zagreb

3.537

601.290

7,18

6.

ELEKTRODA ZAGREB d.d. Zaprešić

140

42.000

0,17

7.

GIRK KALUN d.d. Drniš

4.479

447.900

2,62

8.

GLAS SLAVONIJE d.d. Osijek

1

200

0,001

9.

GP KRK d.d. Krk

172

89.440

0,22

10.

HISTRIA TUBE d.d. Potpićan

7

2.800

0,04

11.

HOTELI NJIVICE d.o.o. Njivice

285

57.000

0,07

12.

IKOM d.o.o. Zagreb

1

332.300

1,08

13.

ILIRIK TREND d.o.o. Zagreb

1

124.900

2,89

14.

INFORMATIVNI CENTAR RADIO POSTAJA ČAZMA d.o.o. Čazma

1

7.500

0,73

15.

IVASIM d.o.o. Ivanić-Grad

1

33.800

0,36

16.

JADRO d.d. Split

42

159.600

1,51

17.

KAROLINA d.o.o. Osijek

2

129.100

0,23

18.

KEMIKA d.d. Zagreb

40

12.000

0,04

19.

KRATEKS d.d. Krapina

7

2.660

0,07

20.

MARASKA d.d. Zadar

107

7.490

0,01

21.

MEĐIMURJE IPC d.d. Čakovec

121

12.100

0,21

22.

MEĐIMURJE TEGRA d.d. Čakovec

34

6.800

0,10

23.

MEĐIMURKA d.d. Čakovec

122

48.800

0,24

24.

NARODNI LIST d.d. Zadar

246

93.480

7,94

25.

ORIOLIK d.d. Oriovac

192

13.440

0,09

26.

OTV-OTVORENA TELEVIZIJA d.d. Zagreb

846

736.020

9,80

27.

PAPUK d.d. Našice

53

15.900

0,07

28.

PP MAKSIMIR export-import d.d. Zagreb

12

3.600

0,01

29.

PPK karlovačka mesna industrija d.d. Karlovac

8

7.040

0,01

30.

PREHRANA TRGOVINA d.d. Zagreb

1.024

409.600

2,53

31.

RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE d.o.o. Rijeka

22

6.600

0,02

32.

SIGMA d.o.o. Zagreb

828

331.200

23,42

33.

SLUNJ GZPP d.d. Slunj

1.995

199.500

8,88

34.

SOLANA PAG d.d. Pag

207

78.660

0,27

35.

SOLUS d.o.o. Vladislavci

1

134.300

3,39

36.

SPORTSKE NOVOSTI d.d. Zagreb

21

8.400

0,07

37.

STRAŽAPLASTIKA d.d. Hum Na Sutli

2

800

0,003

38.

SUPETAR  d.d. Supetar

309

6.180

0,89

39.

TAKSI-REMONT d.d. Zagreb

276

102.120

0,35

40.

TEHNIČAR-KOPIRNI CENTAR d.o.o. Split

2

13.300

1,13

41.

TEKSTIL  d.d. Karlovac

144

54.720

0,23

42.

TERMOINŽENJERING-MONTAŽA d.d. Bukovje Bistransko

1.925

731.500

16,67

43.

TIM TOPUSKO d.d. Topusko

344

34.400

0,12

44.

TISKARA ZELINA  d.d. Sveti Ivan Zelina

8

14.400

0,39

45.

TRANSPORT-commerce d.d. Mravince

6

22.800

0,17

46.

TRANŠPED d.d. Zagreb

7

26.600

0,97

47.

TURIST d.d. Bjelovar

67

26.800

0,33

48.

UNION  d.d. Zagreb

33

125.400

0,49

49.

UTENZILIJA d.d. Zagreb

41

12.300

0,15

50.

VIS KONFEKCIJA d.d. Varaždin

18

27.000

0,10

51.

VITREX d.o.o. Virovitica

1

194.100

1,89

52.

VJESNIK-USLUGE d.o.o. Zagreb

1

38.100

7,68

53.

VODICE d.o.o. Vodice

1

330.400

7,17

54.

VODOMATERIJAL d.d. Vukovar

266

26.600

0,44

55.

ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU d.d. Zagreb

3

1.200

0,02

56.

ZIT d.o.o. Zagreb

13

48.100

0,86

57.

ZLATNI RAT d.d. Bol

4.403

44.030

0,24

CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes za kupnju dionica i poslovnih udjela dostavom pisma namjere za navedena trgovačka društva. Pisma namjere dostavljaju se za svako društvo pojedinačno. Dionice i poslovne udjele bit će moguće kupovati isključivo u cijelosti ponuđenog paketa.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 16. ožujka 2017. godine do 15,00 sati.

Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.

Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju dionica i poslovnih udjela gore navedenih Društva, te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na postupak javnog nadmetanja za kupnju dionica i poslovnih udjela društva za koje su iskazali interes.

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA I POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA _____________________ (navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu:

Centar za restrukturiranje i prodaju

Ivana Lučića 6

10 000 Zagreb

Hrvatska