Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja

Pixabay
Public Invitation
Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 25. travnja 2017. godine do 15,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/1313 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14), Odluke ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP)  Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/08-2017-9 od 04. travnja 2017. godine i Odluke Upravnog vijeća CERP Klasa: 024-04/17-03/3, Ur.br: 360-01/08-2017-13 od                   29. ožujka 2017. godine, CERP namjerava javnim nadmetanjem izvršiti prodaju dionica i poslovnih udjela, te objavljuje

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja

 

R. br.

Društvo

Broj dionica i posl. udjela

Nominalna vrijednost ponuđenih dionica i posl.udjela u HRK

% u temeljnom kapitalu

1.

HOTELI  DUBROVAČKA RIVIJERA d.d. Mlini

96.769

9.676.900

6,89

2.

IVANČICA d.d. Zlatar

5.921

1.776.300

15,56

3.

LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. Osijek

5

9.915.000

16,73

4.

RADIO SISAK d.o.o. Sisak

1

12.900

2,64

CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes za kupnju dionica i poslovnih udjela dostavom pisma namjere za navedena trgovačka društva. Pisma namjere dostavljaju se za svako društvo pojedinačno. Dionice i poslovne udjele bit će moguće kupovati isključivo u cijelosti ponuđenog paketa.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 25. travnja 2017. godine do 15,00 sati.

Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.

Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju dionica i poslovnih udjela gore navedenih Društva, te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na postupak javnog nadmetanja za kupnju dionica i poslovnih udjela društva za koje su iskazali interes.

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA I POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA _____________________ (navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu:

Centar za restrukturiranje i prodaju

Ivana Lučića 6 10 000

Zagreb, Hrvatska