Izvor: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Javni poziv 5/21 – Dječje selo Promajna, k.o. Bast – Baška Voda


Objavljeno: 23. 06. 2021. , Ažurirano: 30. 06. 2021.


Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/72, URBROJ: 50301-26/09-20-2 od 19. ožujka 2020., Ministarstvo državne imovine objavljuje javni poziv br. 5/21 za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Bast – Baška Voda.

Predmet poziva

Kupoprodaja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Bast – Baška Voda, označene kao z.k.č.br. 2988/77, šuma površine 68.273 m², upisane u z.k.ul. 3598, na kojoj u naravi postoje devastirani smještajni objekti bivšeg dječjeg lječilišta za respiratorne bolesti "Dječje selo"

Početna cijena: 108.420.000 kn.

Jamčevina: bankarska garancija na iznos od 2.200.00 kuna

Nekretnina se nalazi najvećim dijelom unutar granica izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Promajna, planiranog za urbanu preobrazbu, gospodarske namjene, ugostiteljsko turističke (T1 – hoteli), a manjim dijelom unutar koridora kolne prometnice i unutar planirane zone športsko-rekreacijske namjene, oznake R6 – uređena plaža, u području za koje je obvezna izrada Urbanističkog plana uređenja.

Planski kapacitet turističke zone iznosi 800 kreveta. Postojeće objekte moguće je rekonstruirati ili srušiti i izgraditi nove, s tim što je u izgrađenim ili rekonstruiranim objektima obvezno pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga visokog nivoa.

Nekretnina se nalazi u neposrednoj blizini morske obale, u području u kojem nije utvrđena granica pomorskog dobra te dio iste može predstavljati pomorsko dobro po samom zakonu, u kom slučaju taj dio nije predmet prodaje, a odabrani ponuditelj se obvezuje prihvatiti provedbu postupka utvrđivanja granice pomorskog dobra na predmetnoj čestici sukladno planu upravljanja pomorskim dobrom nadležnog upravnog tijela u Splitsko-dalmatinskoj županiji ili sam zatražiti utvrđivanje iste sukladno svojim planovima, bez mogućnosti umanjenja cijene.

Rok za podnošenje ponuda: 20.09.2021. do 10:00 sati

Javno otvaranje ponuda: 20.09.2021. u 12:00 sati

Informacije putem e-pošte: natjecaj@midim.hr

Za razgledanje nekretnine potrebno je iskazati interes putem e-pošte: natjecaj@midim.hr;  o terminu razgledanja zainteresirani će biti obaviješteni putem e-pošte, a razgledanje će se organizirati u skladu s važećim epidemiološkim mjerama.

Podnošenje ponuda

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.

Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE, JAVNI POZIV 5/21 - NE OTVARATI do 20.09.2021. do 12:00 sati".

Ponude se podnose u urudžbenu pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 20.09.2021. do 10:00 sati.

Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10:00 sati 20.09.2021. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 20.09.2021. u 12:00 sati.

Uvjete i detalje natječaja (.PDF, 403 kB),  možete vidjeti u pratećim dokumentima na ovoj stranici te u OBJAVI na webu Ministarstva.

 

 


Public Call 5/21 – Promajna Children’s Village, Bast – Baška Voda cadastral municipality

 

Pursuant to the Decision of the Croatian Government, CLASS: 022-03/20-04/72, REFNO: 50301-26/09-20-2 of 19th March 2020, the Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets announces Public Call no. 5/21 for submission of bids for the purchase of property in the ownership of the Republic of Croatia in Bast – Baška Voda cadastral municipality. 

Subject of the Call

The sale of a property in the ownership of the Republic of Croatia in Bast – Baška Voda cadastral municipality, designated as land registry cadastral plot no. 2988/77, forest with an area of 68,273 m2, registered in land title folio 3598, on which are located in essence devastated facilities belonging to the former children’s sanatorium for respiratory diseases called the “Children’s Village”.

STARTING PRICE: 108.420.000

BANK GUARANTEE: in the amount of HRK 2.200.000

The respective property is located to a large extent within the boundaries of the extracted construction area outside of the settlement of Promajna, planned for urban transformation of intended economic use, hospitality tourism (T1- hotels), and to a lesser extent within the corridor of the roadways and within the planned zone of intended sports-recreational use, designation R6 – developed beach, in an area for which drafting an urban development plan is mandatory.

The capacity of the tourist zone is 800 beds. The existing facilities may be reconstructed, or demolished and new ones constructed, where high-level hospitality-tourism services must be provided in the constructed or reconstructed facilities.

The respective property is located in direct proximity to the sea foreshore, in an area in which the boundary of maritime demesne has not been defined and part of which may represent maritime demesne by application of law, in which case that part is not the subject of the sale, and the selected bidder is obliged to accept implementation of the procedure for defining the boundaries of maritime demesne on the respective plot in accordance with the maritime demesne management plan from the relevant administration body in the Split-Dalmatia County, or may independently seek these in accordance with its plans, but without the possibility of reducing the sale price.

DEADLINE FOR SUBMISSION OF BIDS: 10:00 a.m. on 20th September 2021

PUBLIC OPENING OF BIDS: 12:00 p.m. on 20th September 2021

Information via email: natjecaj@midim.hr

An expression of interest must be sent to the email address natjecaj@midim.hr in order to inspect the property, and those interested will be informed of the inspection time via email, and the actual inspection will be organized in line with current epidemiological measures.

Complete Public call you can download HERE. Additional details and documents (in Croatian) you can find at the Ministry's WEB.