Izvanredno usklađivanje voznih redova u cestovnom linijskom prijevozu putnika za županijsku liniju Lokve – Brod na Kupi


HGK – Županijska komora Rijeka će 6. ožujka (utorak), u 13 sati u HGK – Županijskoj komori Rijeka održati sjednicu Radnog odbora Županijske komore Rijeka – javno otvaranje predloženih voznih redova za izvanredno usklađivanje voznih redova u cestovnom linijskom prijevozu putnika za županijsku liniju Lokve – Brod na Kupi, na temelju zahtjeva Grada Delnica i Općine Lokve, zaprimljenog u HGK – ŽK Rijeka 12. veljače, u kojemu je iskazana potreba za uspostavljanjem nove županijske stalne putničke linije.

Poziv za sastanak upućen je prijevoznicima koji su dostavili vozne redove na izvanredno usklađivanje.